News

2016-12-27

REGULAMIN PROMOCJI: WLEP SOBIE RABAT

REGULAMIN PROMOCJI:  WLEP SOBIE RABAT

REGULAMIN PROMOCJI REPORTER YOUNG:
WLEP SOBIE RABAT
Wiosna-Lato 2017


§ 1 ORGANIZATOR PROMOCJI
1. Organizatorem promocji zwanej dalej „Promocją” jest firma TWA RETAIL Sp. z o.o. Sp. K. z siedzibą w Krakowie, przy ul. Rydlówka 20, 30-363 Kraków, zwana w dalszej części niniejszego Regulaminu "Organizatorem".
2. Promocja trwa od 21.12.2016 do 30.04.2017 r. Organizator ma prawo w każdej chwili wydłużyć lub zakończyć promocję.
3. Promocja prowadzona jest we wszystkich sklepach Reporter Young na terenie Polski. E-sklep wydaje promocyjne naklejki za zakupy – nie realizuje rabatów. Lista sklepów znajduje się na stronie internetowej www.reporteryoung.pl
4. Promocja nie jest grą losową w rozumieniu ustawy z dnia 19.11.2009r. o grach hazardowych.
5. Promocja nie łączy się z innymi promocjami i akcjami specjalnymi.


§ 2 ZASADY PROMOCJI
1. Promocja trwa do dnia 30.04.2017 r.
2. Kupując w sklepach stacjonarnych i e-sklepie ubrania marki Reporter Young za każde wydane 50zł można otrzymać naklejkę z literą „R”, do przyklejenia na stosownym kuponie, co pozwoli na zakupy modeli z kolekcji Wiosna-Lato 2017 z rabatem 40%.
3. Mając 4 „R” można zakupić T-shirt, otrzymując na niego rabat 40% i nadal można zbierać naklejki, aby móc wykorzystać kolejny rabat.
Mając 8 „R” można zakupić spodnie, otrzymując na nie rabat 40% i nadal można zbierać naklejki, aby móc wykorzystać kolejny rabat.
Mając 12 „R” można zakupić bluzę, otrzymując na nią rabat 40% i nadal można zbierać naklejki, aby móc wykorzystać kolejny rabat.
Mając 16 „R” można zakupić kurtkę, otrzymując na nią rabat 40%.
4. W Promocji może wziąć udział każda osoba fizyczna, zwana dalej Uczestnikiem, która w trakcie trwania Promocji przyjdzie na zakupy do sklepu marki Reporter Young.
5. Rabat realizowany jest TYLKO w sklepach stacjonarnych, bezpośrednio przy kasie, przed dokonaniem płatności.
6. Kupon z naklejkami nie może zostać wymieniony na środki pieniężne, ani nie może stanowić przedmiotu obrotu handlowego, innego niż określony w niniejszym Regulaminie.
7. Kupon może być wykorzystany tylko i wyłącznie w okresie trwania Promocji.
8. Pracownik sklepu biorącego udział w Promocji uprawniony jest do odmówienia przyjęcia kuponu, jeżeli kupon budzi jego wątpliwości co do autentyczności i legalności pochodzenia, bądź jest uszkodzony w sposób uniemożliwiający weryfikację.
9. Pracownik ma obowiązek odmówić przyjęcia kuponu jeśli minął okres trwania Promocji.
10. W przypadku zniszczenia bądź utraty kuponu Uczestnikowi nie przysługują żadne roszczenia z tego tytułu wobec Organizatora.

§ 3 POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Każdy Uczestnik biorący udział w Promocji oświadcza, że zapoznał się i zaakceptował jej Regulamin, do którego nie wnosi żadnych zastrzeżeń.
2. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego. Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań, związanych z Promocją będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Organizatora.
3. Regulamin Promocji dostępny jest do wglądu w sklepach stacjonarnych Reporter Young i na stronie internetowej www.reporteryoung.pl
4. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu bez podawania przyczyny. Zmienione warunki Regulaminu zostaną udostępnione w miejscach wskazanych § 3 p. 3.

Kraków, dn. 20.12.2016r.

Regulamin PROMOCJI:  WLEP SOBIE RABAT

Menu

Szukaj