Polityka prywatności i cookies

POLITYKA PRYWATNOŚCI I COOKIES

Kto jest administratorem moich danych osobowych?

Administratorem danych osobowych jest „TWA Retail spółka z ograniczoną odpowiedzialnością” sp.k. z siedzibą w Krakowie przy ul. Rydlówka 20 (30-363 Kraków), wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000400115, dla której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP: 6793078424, REGON: 122435249, adres poczty elektronicznej (e-mail): twa@reporteryoung.pl, nr tel: +48 12 295 04 00, zwana dalej „TWA”.

Gdzie mogę się skontaktować w związku z pytaniami dotyczącymi przetwarzania moich danych osobowych oraz realizacją przysługujących mi praw?

Wszelkie zapytania oraz oświadczenia w zakresie ww. praw należy kierować pod adres: amarszalek@reporteryoung.com 

Jakie dane osobowe przetwarza Administrator?

TWA jako administrator danych osobowych w rozumieniu RODO przetwarza w szczególności następujące dane osobowe:

·         Dane osobowe klientów sklepu internetowego (Imię, nazwisko, adres dostawy, numer telefonu, adres e-mail, inne dane podane w sposób dobrowolny na podstawie zgody Klienta)

·         Dane osobowe osób, które zapisały się do Programu Lojalnościowego/Newslettera (imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu)

·         Osoby przesyłające zapytania poprzez formularze kontaktowe, pocztę e-mail oraz telefonicznie (podstawowe dane kontaktowe (imię, nazwisko, adres e-mail) podawane przez osoby w związku z pytaniami przesyłanymi do administratora)

*  - Dane firm traktowane są jako dane osobowe tylko i wyłącznie w sytuacji, w której pozwalają na identyfikację osób ich dotyczących. Dane spółek kapitałowych nie są traktowane jak dane osobowe.

Na jakich zasadach Administrator przetwarza moje dane osobowe?

Poniżej zaprezentowano zasady przetwarzania Państwa danych osobowych (w szczególności wyjaśniono kto posiada do nich dostęp, jak długo są przechowywane oraz jakie są podstawy ich przetwarzania).

Dane osobowe klientów sklepu internetowego

·         Cele i podstawy przetwarzania danych: Dane osobowe będą przetwarzane dla celów:

o    Realizacji zamówień złożonych w sklepie internetowym www.reporteryoung.pl, w tym przesyłania informacji o statusie zamówień oraz realizacji ewentualnych zwrotów i reklamacji (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO – niezbędność przetwarzania danych do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą)

o    Założenia oraz obsługi konta w sklepie internetowym www.reporteryoung.pl, w tym egzekwowania przepisów Regulaminu (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO – niezbędność przetwarzania danych do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą) (konto zostanie założone tylko i wyłącznie po wybraniu przez Państwa stosownej opcji)

o    wypełnienia obowiązków nałożonych na administratora na podstawie obowiązujących przepisów prawa (Na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO - przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (w szczególności w zakresie wystawiania i przechowywania faktur VAT), wynikających m. in. z Ustawy o Rachunkowości oraz Ustawy o VAT).

o    Marketingowych, w tym w celu przesyłania informacji handlowych pod wskazany numer telefonu lub/i adres e-mail – w przypadku wyrażenia stosownej zgody (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO – uzasadnionego interesu administratora danych jakim jest marketing bezpośredni w związku z udzieloną zgodą na otrzymywanie informacji handlowych)

o    W celu ewentualnej obrony roszczeń lub dochodzenia roszczeń (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO – prawnie uzasadnionego interesu administratora danych jakim jest dochodzenie i obrona przed roszczeniami)

o    Wykazania zgodności z obowiązującymi przepisami prawa (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO – prawnie uzasadnionego interesu administratora danych jakim jest wykazanie zgodności z obowiązującymi przepisami prawa) – w szczególności zakresie przechowywania informacji dotyczących udzielonych zgód.

·         Odbiorcy danych: Dane te mogą być udostępniane podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa. Dostęp do danych na podstawie stosownych umów mogą posiadać także dostawcy infrastruktury oraz usług IT przetwarzający dane na zlecenie TWA, w szczególności firmy hostingowe oraz firmy zapewniające rozwiązania z zakresu e-mail/SMS marketingu.

·         Okres przechowywania: Przetwarzane przez administratora dane osobowe będą przechowywane przez okres wymagany na podstawie przepisów prawa lub do czasu wygaśnięcia roszczeń w zależności do faktu, które z tych zdarzeń nastąpi później. Dane przetwarzane na podstawie/w związku z udzieloną przez Państwa zgodą, będą przetwarzane do czasu jej wycofania, jednakże część danych może być przechowywanych przez okres niezbędny do wykazania zgodności z obowiązującymi przepisami prawa (w szczególności w zakresie przechowywania udzielonych przez Państwa zgód).

·         Przekazanie danych do Państwa trzeciego: TWA co do zasady nie przekazuje danych poza Europejski Obszar Gospodarczy (dalej EOG) , jednakże mogą wystąpić sytuacje, w których TWA będzie wykorzystywać dostawców usług IT, których serwery mogą znajdować się poza EOG. W takim wypadku podstawą przekazania danych będą standardowe klauzule umowne zatwierdzone przez Komisję Europejską.

·         Zautomatyzowane podejmowanie decyzji / profilowanie: Państwa dane osobowe w zakresie jakim zezwalają na to przepisy prawa mogą podlegać profilowaniu, tj. mogą być wykorzystywane zautomatyzowane systemy, które pozwalają na ocenę niektórych czynników osobowych w celu lepszego dostosowania reklam/oferty TWA do Państwa preferencji.

·         Dobrowolność / obowiązek podania danych: Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do założenia konta/realizacji złożonych zamówień. Udzielenie zgód na otrzymywanie informacji handlowych jest dobrowolne a brak ich podania nie powoduje żadnych negatywnych konsekwencji.

Dane osobowe osób, które zapisały się do Programu Lojalnościowego/Newslettera

·         Cele i podstawy przetwarzania danych: Dane osobowe będą przetwarzane dla celów:

o    Marketingowych, w tym w celu przesyłania informacji handlowych pod wskazany numer telefonu lub/i adres e-mail – w przypadku wyrażenia stosownej zgody (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO – uzasadnionego interesu administratora danych jakim jest marketing bezpośredni w związku z udzieloną zgodą na otrzymywanie informacji handlowych)

o    W celu ewentualnej obrony roszczeń lub dochodzenia roszczeń (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO – prawnie uzasadnionego interesu administratora danych jakim jest dochodzenie i obrona przed roszczeniami)

o    Wykazania zgodności z obowiązującymi przepisami prawa (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO – prawnie uzasadnionego interesu administratora danych jakim jest wykazanie zgodności z obowiązującymi przepisami prawa) – w szczególności zakresie przechowywania informacji dotyczących udzielonych zgód.

o    Dokonania zapisu i prowadzenia programu lojalnościowego (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO – prawnie uzasadnionego interesu administratora danych jakim jest prowadzenie programu lojalnościowego)

·         Odbiorcy danych: Dane te mogą być udostępniane podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa. Dostęp do danych na podstawie stosownych umów mogą posiadać także dostawcy infrastruktury oraz usług IT przetwarzający dane na zlecenie TWA, w szczególności firmy hostingowe oraz firmy zapewniające rozwiązania z zakresu e-mail/SMS marketingu.

·         Okres przechowywania: Dane przetwarzane na podstawie/w związku z udzieloną przez Państwa zgodą, będą przetwarzane do czasu jej wycofania, jednakże część danych może być przechowywanych przez okres niezbędny do wykazania zgodności z obowiązującymi przepisami prawa (w szczególności w zakresie przechowywania udzielonych przez Państwa zgód).

·         Przekazanie danych do Państwa trzeciego: TWA co do zasady nie przekazuje danych poza Europejski Obszar Gospodarczy (dalej EOG) , jednakże mogą wystąpić sytuacje, w których TWA będzie wykorzystywać dostawców usług IT, których serwery mogą znajdować się poza EOG. W takim wypadku podstawą przekazania danych będą standardowe klauzule umowne zatwierdzone przez Komisję Europejską.

·         Zautomatyzowane podejmowanie decyzji / profilowanie: Państwa dane osobowe w zakresie jakim zezwalają na to przepisy prawa mogą podlegać profilowaniu, tj. mogą być wykorzystywane zautomatyzowane systemy, które pozwalają na ocenę niektórych czynników osobowych w celu lepszego dostosowania reklam/oferty TWA do Państwa preferencji.

·         Dobrowolność / obowiązek podania danych: Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do zapisania się do programu lojalnościowego/otrzymywania informacji handlowych.

 

Osoby przesyłające zapytania poprzez formularze kontaktowe, pocztę e-mail oraz telefonicznie

·         Cele i podstawy przetwarzania danych: Dane osobowe będą przetwarzane w celu prowadzenia korespondencji elektronicznej oraz realizacji działań podjętych na Państwa prośbę (Podstawą przetwarzania danych jest uzasadniony interes administratora danych jakim jest prowadzenie korespondencji elektronicznej oraz realizacja działań podjętych na prośbę osób, których dane dotyczą).

·         Odbiorcy danych: Dane te mogą być udostępniane podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa. Dostęp do danych na podstawie stosownych umów mogą posiadać także dostawcy infrastruktury oraz usług IT przetwarzający dane na zlecenie TWA.

·         Okres przechowywania: Przetwarzane przez administratora dane osobowe będą przechowywane przez okres prowadzenia korespondencji elektronicznej/do czasu niezbędnego do realizacji zleconych przez Państwa działań.

·         Przekazanie danych do Państwa trzeciego: TWA co do zasady nie przekazuje danych poza Europejski Obszar Gospodarczy (dalej EOG) , jednakże mogą wystąpić sytuacje, w których TWA będzie wykorzystywać dostawców usług IT, których serwery mogą znajdować się poza EOG. W takim wypadku podstawą przekazania danych będą standardowe klauzule umowne zatwierdzone przez Komisję Europejską.

·         Zautomatyzowane podejmowanie decyzji / profilowanie: TWA nie podejmuje decyzji opierających się na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu (w odniesieniu do celów przetwarzania danych opisanych w tym obszarze).

·         Dobrowolność / obowiązek podania danych: Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do wymiany korespondencji elektronicznej lub podejmowania działań podjętych na Państwa prośbę.

Jakie prawa przysługują mi w związku z przetwarzaniem przez TWA moich danych osobowych?

Posiadają Państwo stosownie do sytuacji prawo do:

·         żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia oraz ograniczenia przetwarzania, a także do przenoszenia swoich danych osobowych;

·         wycofania udzielonej zgody w dowolnym momencie. Wycofanie zgody, nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

·         wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych 

·         wniesienia skargi do organu nadzorczego (PUODO – Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych).PLIKI COOKIES

I. Ogólne informacje o plikach cookies

Pliki cookies co do zasady mają umożliwić przechowywanie informacji, bądź uzyskiwanie dostępu do informacji już przechowywanych w różnego rodzaju elektronicznych urządzeniach końcowych (zwanych dalej w skrócie „Komputerami”, a pojedynczo: „Komputerem”).

Pliki cookies pozwalają m.in. zidentyfikować oprogramowanie wykorzystywane przez użytkownika połączonych stron internetowych pod adresem: www.reporteryoung.pl (zwanego dalej w skrócie „Klientem”, zwanych dalej łącznie w skrócie „Stroną Internetową”), a to przede wszystkim w celu dostosowania oferty sklepu internetowego prowadzonego na Stronie Internetowej (zwanego dalej „Sklepem”), do indywidualnych preferencji każdego Klienta.

Stronę Internetową oraz Sklep prowadzi spółka komandytowa pod firmą „TWA Retail spółka z ograniczoną odpowiedzialnością” sp.k. z siedzibą w Krakowie przy ul. Rydlówka 20 (30-363 Kraków), wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000400115, dla której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego, NIP: 6793078424, REGON: 122435249, adres poczty elektronicznej (e-mail): twa@reporteryoung.pl, nr tel: +48 12 295 04 00, zwana dalej „TWA”.

Poniżej podane informacje nie dotyczą i nie obowiązują w odniesieniu do czynności wykonywanych na stronach internetowych sieci społecznościowych lub innych dostawców, dostępnych za pośrednictwem linków zamieszczonych na Stronie Internetowej.

Stosowane na Stronie Internetowej pliki cookies są bezpieczne dla urządzeń elektronicznych Klienta i nie powodują zmian konfiguracyjnych na Komputerze oraz programowaniu zainstalowanym na komputerze.

Dzięki plikom cookies pozyskiwane są niektóre informacje o zachowaniach i preferencjach Klienta, w następujący sposób:

 1. poprzez dobrowolnie wprowadzone przez Klienta w formularzach informacje,
 2. poprzez automatyczne zapisywanie w urządzeniach końcowych Klientów plików cookies,
 3. poprzez gromadzenie logów serwera Strony Internetowej przez operatora hostingowego.

Na Stronie Internetowej wykorzystywane są dwa typy plików cookies:

 1. cookies sesyjne: są̨ plikami tymczasowymi, które przechowywane są̨ w urządzeniu końcowym Klienta do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej),
 2. cookies trwałe: przechowywane są̨ w urządzeniu końcowym Klienta przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Klienta.

Nadto pliki cookies dzielą się także na:

 1. tzw. niezbędne pliki cookies, których instalacja i działanie są konieczne w celu korzystania ze strony internetowej;
 2. tzw. opcjonalne pliki cookies, których instalacja i działanie nie są niezbędne do korzystania ze Strony Internetowej; Klient ma możliwość dobrowolnego wyrażenia, zgody, bądź odmowy wyrażenia zgody na działanie każdej z trzech kategorii opcjonalnych plików cookies; opcjonalne pliki cookies są podzielone na trzy kategorie:
  1. wydajnościowe,
  2. związane z targetowaniem,
  3. niesklasyfikowane.

Szczegółowy opis plików cookies znajduje się poniżej:

OŚWIADCZENIE O PLIKACH COOKIES

Niezbędne

Niezbędne pliki cookie umożliwiają korzystanie z podstawowych funkcji strony internetowej, takich jak logowanie użytkownika i zarządzanie kontem. Bez niezbędnych plików cookie nie można prawidłowo korzystać ze strony internetowej.

Nazwa

Provider /
Domena

Okres
przechowywania

Opis

_hjAbsoluteSessionInProgress

.reporteryoung.pl

30 minut

Plik cookie jest ustawiony, aby Hotjar mógł śledzić początek podróży użytkownika w celu uzyskania całkowitej liczby sesji. Nie zawiera żadnych informacji umożliwiających identyfikację.

_hjFirstSeen

.reporteryoung.pl

30 minut

Plik cookie jest ustawiony, aby Hotjar mógł śledzić początek podróży użytkownika w celu uzyskania całkowitej liczby sesji. Nie zawiera żadnych informacji umożliwiających identyfikację.

_hjIncludedInPageviewSample

reporteryoung.pl

2 minuty

Ten plik cookie ma na celu poinformowanie Hotjar, czy odwiedzający jest objęty próbkowaniem danych określonym przez limit odsłon Twojej witryny.

_hjIncludedInSessionSample

reporteryoung.pl

2 minuty

Ten plik cookie ma na celu poinformowanie Hotjar o tym, czy odwiedzający jest objęty próbkowaniem danych określonym przez dzienny limit sesji Twojej witryny.

PHPSESSID

reporteryoung.pl

Sesja

Cookie generowane przez aplikacje oparte na języku PHP. Jest to identyfikator ogólnego przeznaczenia używany do obsługi zmiennych sesji użytkownika. Zwykle jest to liczba generowana losowo, sposób jej użycia może być specyficzny dla witryny, ale dobrym przykładem jest utrzymywanie statusu zalogowanego użytkownika między stronami.

Wydajność

Wydajnościowe pliki cookie zbierają informację o tym, w jaki sposób odwiedzający korzystają ze strony, np. analityczne pliki cookie. Te pliki cookie nie mogą być wykorzystywane do bezpośredniej identyfikacji konkretnego użytkownika.

Nazwa

Provider /
Domena

Okres
przechowywania

Opis

_ga

.reporteryoung.pl

2 lata

Ta nazwa pliku cookie jest powiązana z Google Universal Analytics - co stanowi istotną aktualizację powszechnie używanej usługi analitycznej Google. Ten plik cookie służy do rozróżniania unikalnych użytkowników poprzez przypisanie losowo wygenerowanej liczby jako identyfikatora klienta. Jest on uwzględniony w każdym żądaniu strony w witrynie i służy do obliczania danych dotyczących odwiedzających, sesji i kampanii na potrzeby raportów analitycznych witryn.

_gid

.reporteryoung.pl

1 dzień

Ten plik cookie jest ustawiany przez Google Analytics. Przechowuje i aktualizuje unikalną wartość dla każdej odwiedzanej strony i służy do liczenia i śledzenia odsłon.

_gat

.reporteryoung.pl

1 minuta

Ta nazwa pliku cookie jest powiązana z Google Universal Analytics, zgodnie z dokumentacją służy do ograniczania częstotliwości żądań - ograniczając gromadzenie danych w witrynach o dużym natężeniu ruchu.

Targetowanie

Pliki cookie ukierunkowane są używane do identyfikowania odwiedzających między poszczególnymi stronami internetowymi, np. partnerami tworzącymi treści, sieciami reklamowymi. Te pliki cookie mogą być wykorzystywane przez firmy do tworzenia profili zainteresowań użytkowników lub wyświetlania odpowiednich reklam na innych stronach internetowych.

Nazwa

Provider /
Domena

Okres
przechowywania

Opis

tuuid

.bidswitch.net

1 rok

Ten plik cookie jest ustawiany głównie przez bidswitch.net, aby komunikaty reklamowe były lepiej dopasowane do osoby odwiedzającej witrynę.

IDSYNC

.analytics.yahoo.com

1 rok

Ten plik cookie zawiera informacje o tym, w jaki sposób użytkownik końcowy korzysta ze strony internetowej, oraz wszelkie reklamy, które użytkownik końcowy mógł zobaczyć przed odwiedzeniem tej witryny.

YSC

.youtube.com

Sesja

Ten plik cookie jest ustawiany przez YouTube w celu śledzenia wyświetleń osadzonych filmów.

IDE

.doubleclick.net

1 rok

Ten plik cookie jest ustawiany przez firmę Doubleclick i zawiera informacje o tym, w jaki sposób użytkownik końcowy korzysta z witryny internetowej, oraz wszelkie reklamy, które użytkownik końcowy mógł zobaczyć przed odwiedzeniem tej witryny.

tuuid_lu

.bidswitch.net

1 rok

Zawiera unikalny identyfikator odwiedzającego, który umożliwia Bidswitch.com śledzenie odwiedzającego w wielu witrynach internetowych. Dzięki temu Bidswitch może zoptymalizować trafność reklam i zapewnić, że odwiedzający nie zobaczy wielokrotnie tych samych reklam.

uu

.adscale.de

12 miesięcy 2 dni

Służy do kierowania reklam poprzez rejestrowanie ruchów użytkownika na stronach internetowych.

VISITOR_INFO1_LIVE

.youtube.com

6 miesięcy

Ten plik cookie jest ustawiany przez Youtube, aby śledzić preferencje użytkownika dotyczące filmów z YouTube osadzonych w witrynach; może również określić, czy odwiedzający witrynę korzysta z nowej, czy starej wersji interfejsu YouTube.

umeh

.360yield.com

3 miesiące

Aby włączyć proces licytacji.

MUID

.bing.com

1 rok

Ten plik cookie jest powszechnie używany przez firmę Microsoft jako unikalny identyfikator użytkownika. Można to ustawić za pomocą wbudowanych skryptów firmy Microsoft. Powszechnie uważa się, że synchronizuje się w wielu różnych domenach Microsoft, umożliwiając śledzenie użytkowników.

_gcl_au

.reporteryoung.pl

3 miesiące

Ten plik cookie jest ustawiany przez firmę Doubleclick i zawiera informacje o tym, w jaki sposób użytkownik końcowy korzysta z witryny internetowej, oraz wszelkie reklamy, które użytkownik końcowy mógł zobaczyć przed odwiedzeniem tej witryny.

_fbp

.reporteryoung.pl

3 miesiące

Używany przez Facebooka do dostarczania serii produktów reklamowych, takich jak licytowanie w czasie rzeczywistym od reklamodawców zewnętrznych.

CMID

.casalemedia.com

1 rok

Te pliki cookie są powiązane z reklamą i śledzeniem produktów oglądanych przez użytkowników.

criteo

outbrain.com

14 dni

Ten plik cookie jest ustawiany przez Outbrain i służy do analizy danych technicznych o stronie internetowej.

anj

.adnxs.com

3 miesiące

Ten plik cookie zawiera dane wskazujące, czy identyfikator pliku cookie jest synchronizowany z partnerem AppNexus.

CMPS

.casalemedia.com

3 miesiące

Te pliki cookie są powiązane z reklamą i śledzeniem produktów oglądanych przez użytkowników.

tuuid

.360yield.com

3 miesiące

Ten plik cookie jest ustawiany głównie przez bidswitch.net, aby komunikaty reklamowe były lepiej dopasowane do osoby odwiedzającej witrynę.

tuuid_lu

.360yield.com

3 miesiące

Zawiera unikalny identyfikator odwiedzającego, który umożliwia Bidswitch.com śledzenie odwiedzającego w wielu witrynach internetowych. Dzięki temu Bidswitch może zoptymalizować trafność reklam i zapewnić, że odwiedzający nie zobaczy wielokrotnie tych samych reklam.

A3

.yahoo.com

1 rok

Plik cookie służący do kierowania reklam w Yahoo.

obuid

.outbrain.com

3 miesiące

Ten plik cookie służy do przechowywania anonimowego identyfikatora użytkownika. IT służy do śledzenia działań użytkowników.

uid

.criteo.com

1 rok

Ten plik cookie zapewnia jednoznacznie przypisany, wygenerowany maszynowo identyfikator użytkownika i gromadzi dane o aktywności na stronie internetowej. Dane te mogą być przesyłane stronom trzecim w celu analizy i raportowania.

CMPRO

.casalemedia.com

3 miesiące

Te pliki cookie są powiązane z reklamą i śledzeniem produktów oglądanych przez użytkowników.

uuid2

.adnsx.com

3 miesiące

Ten plik cookie umożliwia ukierunkowaną reklamę za pośrednictwem platformy AppNexus - gromadzi anonimowe dane o adresach IP wyświetleń reklam, odsłonach stron i nie tylko.

um

.360yield.com

3 miesiące

Aby włączyć proces licytacji.

Niesklasyfikowane

Niesklasyfikowane pliki cookie to te, które nie należą do żadnej innej kategorii lub są w procesie klasyfikowania.

Nazwa

Provider /
Domena

Okres
przechowywania

c

.bindswitch.net

1 rok

data-c

.media.net

1 miesiąc

e_dv_5a2e3eb767455

.edrone.me

16 godzin 33 minuty

PrestaShop-[abcdef0123456789]{32}

.reporteryoung.pl

1 miesiąc 1 dzień

cto_bundle

.reporteryoung.pl

1 rok 1 miesiąc

_tt_enable_cookie

.reporteryoung.pl

1 rok

_hjSession_3050659

.reporteryoung.pl

30 minut

_ga_LZM07J77R9

.reporteryoung.pl

2 lata

visitor-id

.media.net

1 rok

CMTS

.casalemedia.com

3 miesiące

data-c-ts

.media.net

1 miesiąc

fp_ccid

reporteryoung.pl

12 miesięcy

_ttp

.tiktok.com

1 rok

_ttp

.reporteryoung.pl

1 rok

ccid

.edrone.me

68 lat 1 miesiąc

fp_sid

reporteryoung.pl

Sesja

cct

.adscale.de

12 miesięcy 2 dni

tu

.ih.adscale.de

12 miesięcy 2 dni

_hjSessionUser_3050659

.reporteryoung.pl

1 rok

Informacje o niektórych zachowaniach Klientów podlegają̨ logowaniu w warstwie serwerowej. W oparciu o pliki cookies mogą być przeprowadzane procesy kategoryzowania informacji pozyskanych dzięki tym plikom. TWA stosuje technologie śledzące działania podejmowane przez Klienta w ramach Strony Internetowej tj. stosuje tzw. kody śledzenia salesmanago, a to w celu analizy statystyk Strony Internetowej i Sklepu, a także w celach marketingowych na potrzeby kampanii e-maili, sms, social media - uruchomionej lub wskazanej przez TWA za pomocą systemu salesmanago. Nadto dane pozyskane przez TWA w oparciu o pliki cookies wykorzystywane są wyłącznie w celu: 1/. administrowania Sklepem, 2/. zapewnienia jak najsprawniejszej obsługi Sklepu i świadczonych przez TWA za pośrednictwem Strony Internetowej usług elektronicznych, 3/. zapewnienia usług reklamowych i marketingowych, w tym na potrzeby kampanii e-maili, sms, social media uruchomionej lub wskazanej przez Administratora za pomocą systemu salesmanago. TWA zbiera także informacje podane dobrowolnie przez Klienta. Strona internetowa może zapisać automatycznie informacje o parametrach połączenia (oznaczenie czasu, adres IP). Dane podane przez Klienta w formularzach są̨ przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza, np. w celu dokonania procesu obsługi Rejestracji lub Zamówienia. Pozostałe szczegółowe informacje o przetwarzaniu danych osobowych Klientów znajdują się na Stronie Internetowej w zakładce „RODO”.

II. Cel, dla którego wykorzystujemy pliki cookies.

Dzięki plikom cookies TWA przechowuje, bądź uzyskuje dostęp do informacji przechowywanych na Komputerach, a to w następujących celach:

 1. dostosowania zawartości Strony Internetowej do preferencji Klienta oraz optymalizacji korzystania ze Strony Internetowej;
 2. utrzymania sesji Klienta Sklepu, dzięki której Klient nie musi na każdej podstronie Sklepu ponownie wpisywać loginu i hasła;
 3. poprawnej obsługi programów partnerskich, w tym umożliwienia w szczególności weryfikacji źródeł przekierowań Klientów na Stronę Internetową;
 4. tworzenia anonimowych statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Klienci Sklepu korzystają ze Strony Internetowej, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
 5. zbierania ogólnych i anonimowych danych statycznych za pośrednictwem zewnętrznych i wewnętrznych narzędzi analitycznych;
 6. prezentowania reklam dostosowanych do preferencji Klienta z wykorzystaniem zewnętrznych narzędzi reklamy internetowej;
 7. zalogowania do Sklepu za pomocą serwisu społecznościowego (np. Facebook.com);
 8. wykorzystania funkcji interaktywnych w celu popularyzacji Sklepu za pomocą serwisów społecznościowych;
 9. wykorzystania funkcji w celu ułatwienia komunikacji za pośrednictwem Strony Internetowej, które są pobierane z zewnętrznego serwisu internetowego.

III. Wyrażanie, bądź cofanie zgód na pliki cookies.

Poniższe informacje wyjaśniają, jak Klient może określać warunki przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji pozyskanych dzięki plikom cookies, a to za pomocą ustawień oprogramowania zainstalowanego w Komputerze.

Po otwarciu Strony Internetowej pojawia się okienko (dalej: „Pop up”) dotyczące plików cookies, w którym Klient ogólnie i skrótowo informowany jest o tym, że Strona Internetowa wykorzystuje pliki cookies oraz proszony/pytany jest o wyrażenie zgody na działanie plików cookies.

W przypadku kliknięcia w Pop up przez Klienta ikony:

 1. „Zaakceptuj wszystkie” - Klient akceptuje i wyraża zgodę na działanie wszystkich plików cookies tj. niezbędnych plików cookies oraz opcjonalnych plików cookies,
 2. „Odrzuć opcjonalne” Klient akceptuje i wyraża zgodę na działanie niezbędnych plików cookies, zaś nie akceptuje i nie wyraża zgody na działanie opcjonalnych plików cookies,
 3. „Ustawienia”, Klient przechodzi do zakładki, w której akceptuje i wyraża zgodę na niezbędne pliki cookies oraz wybiera tę kategorię/kategorie opcjonalnych plików cookies, na których działanie wyraża zgodę i je akceptuje.

Klient może swobodnie, w każdym czasie i bez ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek kosztów w prosty sposób dokonać zmiany ustawień i cofnąć zgody na działanie opcjonalnych plików cookies (bądź poszczególnej kategorii tych plików). Klient może to uczynić w zakładce przeglądarki internetowej, z której korzysta odwiedzając Stronę internetową – w zakładce „Ustawienia”. Przeglądarka internetowa umożliwia także usuniecie plików cookies, a także ich automatyczne blokowanie. Czynności technicznych jakie należy wykonać w celu dokonania w przeglądarce internetowej wszystkich zmian dotyczących zgód i ustawień plików cookies, zależą od typu i rodzaju przeglądarki, zaś szczegółowe informacje techniczne zazwyczaj zawiera zakładka „Pomoc” na stronie internetowej danej przeglądarki, bądź jej dokumentacja.

Loading...