Polityka prywatności i cookies

Ochrona danych osobowych

 1. [Do kogo kierowana jest informacja] Poniżej przedstawione informacje skierowane są do osób, których dane osobowe są przetwarzane - tj.: 1/. klientów sklepu internetowego funkcjonującego na stronie internetowej pod adresem www.reporteryoung.pl oraz 2/. usługobiorców korzystających z usług świadczonych elektronicznie przez „TWA Retail spółka z ograniczoną odpowiedzialnością” sp.k. z siedzibą w Krakowie, a to za pośrednictwem strony internetowej pod adresem: www.reporteryoung.pl. Przedmiotowe informacje są prezentowane m.in. w celu spełnienia obowiązków informacyjnych, o których mowa w przepisach Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1) – dalej „RODO”.
 2. [Kto jest administratorem danych osobowych] - administratorem danych osobowych (dalej w skrócie „Administrator”) jest spółka „TWA RETAIL spółka z ograniczoną odpowiedzialnością” sp.k. z siedzibą w Krakowie przy ul. Rydlówka nr 20 (30 - 363 Kraków), wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000400115, NIP: 6793078424, REGON: 122435249, tel: 12 295 04 00, email: twa@reporteryoung.pl
 3. [Czy został powołany inspektor ochrony danych osobowych] – Administrator nie powołał inspektora ochrony danych osobowych, albowiem z uwagi na brak spełnienia odpowiednich przesłanek, na Administratorze nie ciąży taki obowiązek.
 4. [Jakie dane osobowe przetwarzamy] – Administrator przetwarza następujące dane osobowe klientów/usługobiorców:
   1. imię i nazwisko,
   2. adres poczty elektronicznej (e-mail),
   3. numer telefonu,
   4. adres zamieszkania,
   5. numer NIP,
    - o ile zostaną one podane Administratorowi,
   6. numer IP komputera, z którego korzysta klient/usługobiorca,
   7. wszystkie inne dane osobowe, które zostaną ewentualnie dobrowolnie i dodatkowo podane przez klienta/usługobiorcę Administratorowi w trakcie wykonywania umowy sprzedaży, bądź umowy o świadczenie usług elektronicznych, a także w trakcie kontaktowania się z Administratorem w innych sprawach, w tym w celu wykonania zawartych umów, w szczególności w trakcie kontaktów z infolinią, składania reklamacji, dokonywania zwrotów towarów, składania oświadczenia o odstąpieniu od umowy sprzedaży, itd.
 5. [Cele i podstawy przetwarzania danych osobowych] - Dane osobowe przetwarzane będą zgodnie z RODO; dane osobowe są przetwarzane w następujących celach:
  1. nawiązania kontaktu z potencjalnym klientem/usługobiorcą; w takim przypadku podstawą prawną przetwarzania danych osobowych będzie przepis art. 6 ust. 1 lit. a) RODO,
  2. w celu zawarcia i prawidłowego wykonania umowy sprzedaży, bądź umowy o świadczenie usług elektronicznych; w takim przypadku podstawą prawną przetwarzania danych osobowych będzie przepis art. 6 ust. 1 lit. b) RODO,
  3. w celu wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze, w tym obowiązków publicznoprawnych wynikających m.in. z prawa podatkowego (np. wystawienie, doręczenie i zaksięgowanie faktury VAT); w takim przypadku podstawą prawną przetwarzania danych osobowych będzie przepis art. 6 ust. 1 lit. c) RODO,
  4. w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora, w tym w szczególności w celu:
   1. umożliwienia Administratorowi skorzystania z praw nabytych na podstawie zawartej umowy,
   2. podjęcia przez Administratora ewentualnej sądowej, bądź administracyjnej obrony jego interesów, w tym dochodzenia przez Administratora jego roszczeń,
   3. dostosowania treści zamieszczanych na stronie internetowej www.reporteryoung.pl w sposób dopasowany do preferencji i zainteresowań osoby, której dane osobowe dotyczą, a tym samym zapewnienia Administratorowi możliwości prowadzenia przez niego efektywnej polityki reklamowej i marketingowej,
  5. w przypadkach, o których mowa w niniejszym punkcie 4. podstawą prawną przetwarzania danych osobowych będzie przepis art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.
 • [Okres przechowywania Danych osobowych] – Okres w jakim Administrator przetwarza dane osobowe zależy od celu i podstawy prawnej na jakiej są one przetwarzane; i tak dane osobowe przetwarzane w celu:
  1. zawarcia i prawidłowego wykonania umowy będą przetwarzane przez cały okres jej obowiązywania, chyba, że wcześniej – przed zawarciem danej umowy - zostanie przez osobę, której dane osobowe dotyczą wniesiony sprzeciw co do przetwarzania tych danych,
  2. wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze będą przetwarzane przez taki okres, jak tego wymagają obowiązujące przepisy prawa,
  3. wynikającym z prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez administratora do czasu realizacji tego interesu, w szczególności do czasu przedawnienia potencjalnych roszczeń, zaś dane przetwarzane w celu nawiązania kontaktu z potencjalnym klientem/usługobiorcą będą przetwarzane nie dłużej niż do chwili wniesienia (przez osobę, której te dane dotyczą) sprzeciwu co do przetwarzania tych danych.
 • [Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych osobowych] – podanie danych osobowych w celu nawiązania kontaktu z potencjalnym klientem/usługobiorcą jest dobrowolne; podanie danych osobowych w celu zawarcia danej umowy jest koniczne, bowiem warunkuje ono jej zawarcie i prawidłowe wykonywanie – tym samym brak podania w takim przypadku danych osobowych, a tym samym brak zgody na ich przetwarzanie, skutkować będzie niemożnością zawarcia i wykonywania umowy.
 • [Odbiorcy danych osobowych] - dane osobowe mogą zostać ujawnione właściwym organom, bądź osobom trzecim, które zgłoszą żądanie udzielenia takich informacji, wyłącznie w granicach obowiązującego prawa, jak też w celu ustalenia osób odpowiedzialnych względem Administratora, dochodzenia przez Administratora roszczeń, bądź obrony przed roszczeniami; dane osobowe mogą być także przekazywane podmiotom, które na zlecenie Administratora będą świadczyć usługi mające bezpośredni, bądź pośredni związek: 1/. z zawarciem, bądź wykonywaniem Umowy (np. podmiotom świadczącym usługi transportowe, kurierskie, itp.), 2/. z realizacją celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Administratora, w tym m.in.: a) obroną Administratora przed ewentualnymi roszczeniami, bądź dochodzeniem roszczeń (np. podmiotom, które świadczą usługi prawnicze, windykacyjne, doradcze), b) zapewnieniem i utrzymaniem obsługi kasowej, (w tym płatności elektronicznych, bądź płatności kartami), c) zapewnieniem i utrzymaniem usług wspierających technicznie i organizacyjnie sklep internetowy pod adresem www.reporteryoung.pl, d) zapewnieniem i utrzymaniem obsługi informatycznej strony internetowej pod adresem www.reporteryoung.pl (oraz prowadzonego za jej pośrednictwem sklepu internetowego i świadczonych za jej pośrednictwem usług elektronicznych), e) zapewnieniem i utrzymaniem obsługi marketingowej i reklamowej sklepu internetowego – przy czym w tym zakresie Administrator wskazuje, iż w szczególności będzie przekazywał dane do Edrone sp. z o.o., ul. Lekarska 1, 31-203 Kraków, NIP: 676-248-20-64, KRS: 0000537197, a to w celu m.in. korzystania z systemu mailingowego edrone.me, służącego do przesyłania newslettera, a także w celach marketingowych na potrzeby kampani emaili, sms, social media uruchomionej lub wskazanej przez Administratora za pomocą systemu edrone, 3/. świadczeniem na rzecz administratora usług związanych z wykonywaniem ciążących na administratorze obowiązków prawnych (np. podmiotom świadczącym na rzecz Administratora usługi księgowe, usługi doradztwa podatkowego, usługi biegłych rewidentów, usług prawnicze, usługi związane z ochroną danych osobowych).
 • [Przekazywanie danych osobowych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych] - dane osobowe nie są przekazywane poza terytorium Unii Europejskiej/ Europejskiego Obszaru Gospodarczego, ani nie są przekazywane do organizacji międzynarodowych.
 • [Prawa przysługujące osobom, których Dane osobowe dotyczą] – osobom, których dane osobowe są przetwarzane przez Administratora przysługują następujące prawa:
  1. prawo dostępu do danych osobowych oraz otrzymania ich kopii;
  2. prawo do sprostowania (poprawiania) danych osobowych;
  3. prawo do żądania usunięcia danych osobowych, ograniczenia przetwarzania danych osobowych oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych – z zastrzeżeniem jednak postanowień, o których mowa w ust. VI powyżej,
  4. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.
 • [Zautomatyzowane podejmowanie decyzji] - podane dane osobowe nie będą wykorzystywane w procesach zautomatyzowanego podejmowania decyzji (w tym profilowania).

PLIKI COOKIES

I. Ogólne informacje o plikach cookies

Pliki cookies co do zasady mają umożliwić przechowywanie informacji, bądź uzyskiwanie dostępu do informacji już przechowywanych w różnego rodzaju elektronicznych urządzeniach końcowych (zwanych dalej w skrócie „Komputerami”, a pojedynczo: „Komputerem”).

Pliki cookies pozwalają m.in. zidentyfikować oprogramowanie wykorzystywane przez użytkownika połączonych stron internetowych pod adresem: www.reporteryoung.pl (zwanego dalej w skrócie „Klientem”, zwanych dalej łącznie w skrócie „Stroną Internetową”), a to przede wszystkim w celu dostosowania oferty sklepu internetowego prowadzonego na Stronie Internetowej (zwanego dalej „Sklepem”), do indywidualnych preferencji każdego Klienta.

Stronę Internetową oraz Sklep prowadzi spółka komandytowa pod firmą „TWA Retail spółka z ograniczoną odpowiedzialnością” sp.k. z siedzibą w Krakowie przy ul. Rydlówka 20 (30-363 Kraków), wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000400115, dla której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego, NIP: 6793078424, REGON: 122435249, adres poczty elektronicznej (e-mail): esklep@reporteryoung.pl, nr tel: +48 513 768 170, zwana dalej „TWA”.

Poniżej podane informacje nie dotyczą i nie obowiązują w odniesieniu do czynności wykonywanych na stronach internetowych sieci społecznościowych lub innych dostawców, dostępnych za pośrednictwem linków zamieszczonych na Stronie Internetowej.

Stosowane na Stronie Internetowej pliki cookies są bezpieczne dla urządzeń elektronicznych Klienta i nie powodują zmian konfiguracyjnych na Komputerze oraz programowaniu zainstalowanym na komputerze.

Dzięki plikom cookies pozyskiwane są niektóre informacje o zachowaniach i preferencjach Klienta, w następujący sposób:

 1. poprzez dobrowolnie wprowadzone przez Klienta w formularzach informacje,
 2. poprzez automatyczne zapisywanie w urządzeniach końcowych Klientów plików cookies,
 3. poprzez gromadzenie logów serwera Strony Internetowej przez operatora hostingowego.

Na Stronie Internetowej wykorzystywane są dwa typy plików cookies:

 1. cookies sesyjne: są̨ plikami tymczasowymi, które przechowywane są̨ w urządzeniu końcowym Klienta do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej),
 2. cookies trwałe: przechowywane są̨ w urządzeniu końcowym Klienta przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Klienta.

Nadto pliki cookies dzielą się także na:

 1. tzw. niezbędne pliki cookies, których instalacja i działanie są konieczne w celu korzystania ze strony internetowej;
 2. tzw. opcjonalne pliki cookies, których instalacja i działanie nie są niezbędne do korzystania ze Strony Internetowej; Klient ma możliwość dobrowolnego wyrażenia, zgody, bądź odmowy wyrażenia zgody na działanie każdej z trzech kategorii opcjonalnych plików cookies; opcjonalne pliki cookies są podzielone na trzy kategorie:
  1. wydajnościowe,
  2. związane z targetowaniem,
  3. niesklasyfikowane.

Szczegółowy opis plików cookies znajduje się poniżej:

OŚWIADCZENIE O PLIKACH COOKIES

Niezbędne

Niezbędne pliki cookie umożliwiają korzystanie z podstawowych funkcji strony internetowej, takich jak logowanie użytkownika i zarządzanie kontem. Bez niezbędnych plików cookie nie można prawidłowo korzystać ze strony internetowej.

Nazwa

Provider /
Domena

Okres
przechowywania

Opis

_hjAbsoluteSessionInProgress

.reporteryoung.pl

30 minut

Plik cookie jest ustawiony, aby Hotjar mógł śledzić początek podróży użytkownika w celu uzyskania całkowitej liczby sesji. Nie zawiera żadnych informacji umożliwiających identyfikację.

_hjFirstSeen

.reporteryoung.pl

30 minut

Plik cookie jest ustawiony, aby Hotjar mógł śledzić początek podróży użytkownika w celu uzyskania całkowitej liczby sesji. Nie zawiera żadnych informacji umożliwiających identyfikację.

_hjIncludedInPageviewSample

reporteryoung.pl

2 minuty

Ten plik cookie ma na celu poinformowanie Hotjar, czy odwiedzający jest objęty próbkowaniem danych określonym przez limit odsłon Twojej witryny.

_hjIncludedInSessionSample

reporteryoung.pl

2 minuty

Ten plik cookie ma na celu poinformowanie Hotjar o tym, czy odwiedzający jest objęty próbkowaniem danych określonym przez dzienny limit sesji Twojej witryny.

PHPSESSID

reporteryoung.pl

Sesja

Cookie generowane przez aplikacje oparte na języku PHP. Jest to identyfikator ogólnego przeznaczenia używany do obsługi zmiennych sesji użytkownika. Zwykle jest to liczba generowana losowo, sposób jej użycia może być specyficzny dla witryny, ale dobrym przykładem jest utrzymywanie statusu zalogowanego użytkownika między stronami.

Wydajność

Wydajnościowe pliki cookie zbierają informację o tym, w jaki sposób odwiedzający korzystają ze strony, np. analityczne pliki cookie. Te pliki cookie nie mogą być wykorzystywane do bezpośredniej identyfikacji konkretnego użytkownika.

Nazwa

Provider /
Domena

Okres
przechowywania

Opis

_ga

.reporteryoung.pl

2 lata

Ta nazwa pliku cookie jest powiązana z Google Universal Analytics - co stanowi istotną aktualizację powszechnie używanej usługi analitycznej Google. Ten plik cookie służy do rozróżniania unikalnych użytkowników poprzez przypisanie losowo wygenerowanej liczby jako identyfikatora klienta. Jest on uwzględniony w każdym żądaniu strony w witrynie i służy do obliczania danych dotyczących odwiedzających, sesji i kampanii na potrzeby raportów analitycznych witryn.

_gid

.reporteryoung.pl

1 dzień

Ten plik cookie jest ustawiany przez Google Analytics. Przechowuje i aktualizuje unikalną wartość dla każdej odwiedzanej strony i służy do liczenia i śledzenia odsłon.

_gat

.reporteryoung.pl

1 minuta

Ta nazwa pliku cookie jest powiązana z Google Universal Analytics, zgodnie z dokumentacją służy do ograniczania częstotliwości żądań - ograniczając gromadzenie danych w witrynach o dużym natężeniu ruchu.

Targetowanie

Pliki cookie ukierunkowane są używane do identyfikowania odwiedzających między poszczególnymi stronami internetowymi, np. partnerami tworzącymi treści, sieciami reklamowymi. Te pliki cookie mogą być wykorzystywane przez firmy do tworzenia profili zainteresowań użytkowników lub wyświetlania odpowiednich reklam na innych stronach internetowych.

Nazwa

Provider /
Domena

Okres
przechowywania

Opis

tuuid

.bidswitch.net

1 rok

Ten plik cookie jest ustawiany głównie przez bidswitch.net, aby komunikaty reklamowe były lepiej dopasowane do osoby odwiedzającej witrynę.

IDSYNC

.analytics.yahoo.com

1 rok

Ten plik cookie zawiera informacje o tym, w jaki sposób użytkownik końcowy korzysta ze strony internetowej, oraz wszelkie reklamy, które użytkownik końcowy mógł zobaczyć przed odwiedzeniem tej witryny.

YSC

.youtube.com

Sesja

Ten plik cookie jest ustawiany przez YouTube w celu śledzenia wyświetleń osadzonych filmów.

IDE

.doubleclick.net

1 rok

Ten plik cookie jest ustawiany przez firmę Doubleclick i zawiera informacje o tym, w jaki sposób użytkownik końcowy korzysta z witryny internetowej, oraz wszelkie reklamy, które użytkownik końcowy mógł zobaczyć przed odwiedzeniem tej witryny.

tuuid_lu

.bidswitch.net

1 rok

Zawiera unikalny identyfikator odwiedzającego, który umożliwia Bidswitch.com śledzenie odwiedzającego w wielu witrynach internetowych. Dzięki temu Bidswitch może zoptymalizować trafność reklam i zapewnić, że odwiedzający nie zobaczy wielokrotnie tych samych reklam.

uu

.adscale.de

12 miesięcy 2 dni

Służy do kierowania reklam poprzez rejestrowanie ruchów użytkownika na stronach internetowych.

VISITOR_INFO1_LIVE

.youtube.com

6 miesięcy

Ten plik cookie jest ustawiany przez Youtube, aby śledzić preferencje użytkownika dotyczące filmów z YouTube osadzonych w witrynach; może również określić, czy odwiedzający witrynę korzysta z nowej, czy starej wersji interfejsu YouTube.

umeh

.360yield.com

3 miesiące

Aby włączyć proces licytacji.

MUID

.bing.com

1 rok

Ten plik cookie jest powszechnie używany przez firmę Microsoft jako unikalny identyfikator użytkownika. Można to ustawić za pomocą wbudowanych skryptów firmy Microsoft. Powszechnie uważa się, że synchronizuje się w wielu różnych domenach Microsoft, umożliwiając śledzenie użytkowników.

_gcl_au

.reporteryoung.pl

3 miesiące

Ten plik cookie jest ustawiany przez firmę Doubleclick i zawiera informacje o tym, w jaki sposób użytkownik końcowy korzysta z witryny internetowej, oraz wszelkie reklamy, które użytkownik końcowy mógł zobaczyć przed odwiedzeniem tej witryny.

_fbp

.reporteryoung.pl

3 miesiące

Używany przez Facebooka do dostarczania serii produktów reklamowych, takich jak licytowanie w czasie rzeczywistym od reklamodawców zewnętrznych.

CMID

.casalemedia.com

1 rok

Te pliki cookie są powiązane z reklamą i śledzeniem produktów oglądanych przez użytkowników.

criteo

outbrain.com

14 dni

Ten plik cookie jest ustawiany przez Outbrain i służy do analizy danych technicznych o stronie internetowej.

anj

.adnxs.com

3 miesiące

Ten plik cookie zawiera dane wskazujące, czy identyfikator pliku cookie jest synchronizowany z partnerem AppNexus.

CMPS

.casalemedia.com

3 miesiące

Te pliki cookie są powiązane z reklamą i śledzeniem produktów oglądanych przez użytkowników.

tuuid

.360yield.com

3 miesiące

Ten plik cookie jest ustawiany głównie przez bidswitch.net, aby komunikaty reklamowe były lepiej dopasowane do osoby odwiedzającej witrynę.

tuuid_lu

.360yield.com

3 miesiące

Zawiera unikalny identyfikator odwiedzającego, który umożliwia Bidswitch.com śledzenie odwiedzającego w wielu witrynach internetowych. Dzięki temu Bidswitch może zoptymalizować trafność reklam i zapewnić, że odwiedzający nie zobaczy wielokrotnie tych samych reklam.

A3

.yahoo.com

1 rok

Plik cookie służący do kierowania reklam w Yahoo.

obuid

.outbrain.com

3 miesiące

Ten plik cookie służy do przechowywania anonimowego identyfikatora użytkownika. IT służy do śledzenia działań użytkowników.

uid

.criteo.com

1 rok

Ten plik cookie zapewnia jednoznacznie przypisany, wygenerowany maszynowo identyfikator użytkownika i gromadzi dane o aktywności na stronie internetowej. Dane te mogą być przesyłane stronom trzecim w celu analizy i raportowania.

CMPRO

.casalemedia.com

3 miesiące

Te pliki cookie są powiązane z reklamą i śledzeniem produktów oglądanych przez użytkowników.

uuid2

.adnsx.com

3 miesiące

Ten plik cookie umożliwia ukierunkowaną reklamę za pośrednictwem platformy AppNexus - gromadzi anonimowe dane o adresach IP wyświetleń reklam, odsłonach stron i nie tylko.

um

.360yield.com

3 miesiące

Aby włączyć proces licytacji.

Niesklasyfikowane

Niesklasyfikowane pliki cookie to te, które nie należą do żadnej innej kategorii lub są w procesie klasyfikowania.

Nazwa

Provider /
Domena

Okres
przechowywania

c

.bindswitch.net

1 rok

data-c

.media.net

1 miesiąc

e_dv_5a2e3eb767455

.edrone.me

16 godzin 33 minuty

PrestaShop-[abcdef0123456789]{32}

.reporteryoung.pl

1 miesiąc 1 dzień

cto_bundle

.reporteryoung.pl

1 rok 1 miesiąc

_tt_enable_cookie

.reporteryoung.pl

1 rok

_hjSession_3050659

.reporteryoung.pl

30 minut

_ga_LZM07J77R9

.reporteryoung.pl

2 lata

visitor-id

.media.net

1 rok

CMTS

.casalemedia.com

3 miesiące

data-c-ts

.media.net

1 miesiąc

fp_ccid

reporteryoung.pl

12 miesięcy

_ttp

.tiktok.com

1 rok

_ttp

.reporteryoung.pl

1 rok

ccid

.edrone.me

68 lat 1 miesiąc

fp_sid

reporteryoung.pl

Sesja

cct

.adscale.de

12 miesięcy 2 dni

tu

.ih.adscale.de

12 miesięcy 2 dni

_hjSessionUser_3050659

.reporteryoung.pl

1 rok

Informacje o niektórych zachowaniach Klientów podlegają̨ logowaniu w warstwie serwerowej. W oparciu o pliki cookies mogą być przeprowadzane procesy kategoryzowania informacji pozyskanych dzięki tym plikom. TWA stosuje technologie śledzące działania podejmowane przez Klienta w ramach Strony Internetowej tj. stosuje tzw. kody śledzenia edrone, a to w celu analizy statystyk Strony Internetowej i Sklepu, a także w celach marketingowych na potrzeby kampanii e-maili, sms, social media - uruchomionej lub wskazanej przez TWA za pomocą systemu edrone. Nadto dane pozyskane przez TWA w oparciu o pliki cookies wykorzystywane są wyłącznie w celu: 1/. administrowania Sklepem, 2/. zapewnienia jak najsprawniejszej obsługi Sklepu i świadczonych przez TWA za pośrednictwem Strony Internetowej usług elektronicznych, 3/. zapewnienia usług reklamowych i marketingowych, w tym na potrzeby kampanii e-maili, sms, social media uruchomionej lub wskazanej przez Administratora za pomocą systemu edrone. TWA zbiera także informacje podane dobrowolnie przez Klienta. Strona internetowa może zapisać automatycznie informacje o parametrach połączenia (oznaczenie czasu, adres IP). Dane podane przez Klienta w formularzach są̨ przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza, np. w celu dokonania procesu obsługi Rejestracji lub Zamówienia. Pozostałe szczegółowe informacje o przetwarzaniu danych osobowych Klientów znajdują się na Stronie Internetowej w zakładce „RODO”.

II. Cel, dla którego wykorzystujemy pliki cookies.

Dzięki plikom cookies TWA przechowuje, bądź uzyskuje dostęp do informacji przechowywanych na Komputerach, a to w następujących celach:

 1. dostosowania zawartości Strony Internetowej do preferencji Klienta oraz optymalizacji korzystania ze Strony Internetowej;
 2. utrzymania sesji Klienta Sklepu, dzięki której Klient nie musi na każdej podstronie Sklepu ponownie wpisywać loginu i hasła;
 3. poprawnej obsługi programów partnerskich, w tym umożliwienia w szczególności weryfikacji źródeł przekierowań Klientów na Stronę Internetową;
 4. tworzenia anonimowych statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Klienci Sklepu korzystają ze Strony Internetowej, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
 5. zbierania ogólnych i anonimowych danych statycznych za pośrednictwem zewnętrznych i wewnętrznych narzędzi analitycznych;
 6. prezentowania reklam dostosowanych do preferencji Klienta z wykorzystaniem zewnętrznych narzędzi reklamy internetowej;
 7. zalogowania do Sklepu za pomocą serwisu społecznościowego (np. Facebook.com);
 8. wykorzystania funkcji interaktywnych w celu popularyzacji Sklepu za pomocą serwisów społecznościowych;
 9. wykorzystania funkcji w celu ułatwienia komunikacji za pośrednictwem Strony Internetowej, które są pobierane z zewnętrznego serwisu internetowego.

III. Wyrażanie, bądź cofanie zgód na pliki cookies.

Poniższe informacje wyjaśniają, jak Klient może określać warunki przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji pozyskanych dzięki plikom cookies, a to za pomocą ustawień oprogramowania zainstalowanego w Komputerze.

Po otwarciu Strony Internetowej pojawia się okienko (dalej: „Pop up”) dotyczące plików cookies, w którym Klient ogólnie i skrótowo informowany jest o tym, że Strona Internetowa wykorzystuje pliki cookies oraz proszony/pytany jest o wyrażenie zgody na działanie plików cookies.

W przypadku kliknięcia w Pop up przez Klienta ikony:

 1. „Zaakceptuj wszystkie” - Klient akceptuje i wyraża zgodę na działanie wszystkich plików cookies tj. niezbędnych plików cookies oraz opcjonalnych plików cookies,
 2. „Odrzuć opcjonalne” Klient akceptuje i wyraża zgodę na działanie niezbędnych plików cookies, zaś nie akceptuje i nie wyraża zgody na działanie opcjonalnych plików cookies,
 3. „Ustawienia”, Klient przechodzi do zakładki, w której akceptuje i wyraża zgodę na niezbędne pliki cookies oraz wybiera tę kategorię/kategorie opcjonalnych plików cookies, na których działanie wyraża zgodę i je akceptuje.

Klient może swobodnie, w każdym czasie i bez ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek kosztów w prosty sposób dokonać zmiany ustawień i cofnąć zgody na działanie opcjonalnych plików cookies (bądź poszczególnej kategorii tych plików). Klient może to uczynić w zakładce przeglądarki internetowej, z której korzysta odwiedzając Stronę internetową – w zakładce „Ustawienia”. Przeglądarka internetowa umożliwia także usuniecie plików cookies, a także ich automatyczne blokowanie. Czynności technicznych jakie należy wykonać w celu dokonania w przeglądarce internetowej wszystkich zmian dotyczących zgód i ustawień plików cookies, zależą od typu i rodzaju przeglądarki, zaś szczegółowe informacje techniczne zazwyczaj zawiera zakładka „Pomoc” na stronie internetowej danej przeglądarki, bądź jej dokumentacja.

Loading...