Regulamin sklepu

Regulamin

sklepu internetowego Reporter Young

oraz świadczenia usług drogą elektroniczną

§ 1.

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy regulamin, zwany dalej „Regulaminem”, zawiera postanowienia dotyczące sposobu i warunków zawierania umów sprzedaży w sklepie internetowym, a także umów o wykonywanie usług świadczonych drogą elektroniczną.
 2. Regulamin skierowany jest do osób działających w charakterze konsumenta oraz do przedsiębiorców, z tym zastrzeżeniem, iż postanowienia § 9 Regulaminu stosuje się wyłącznie do przedsiębiorców nie działających na prawach konsumenta.
 3. Regulamin jest nieprzerwanie i nieodpłatnie udostępniany na stronie internetowej pod adresem elektronicznym: www.reporteryoung.pl, w zakładce pn: „Regulamin” (na dole strony).
 4. Przez sklep internetowy, zwany dalej „Sklepem internetowym”, rozmieć się będzie platformę elektroniczną, stanowiącą zespół połączonych ze sobą stron internetowych, umożliwiającą dokonywanie zakupów towarów pod adresem elektronicznym: www.reporetryoung.pl.
 5. Przez usługi świadczone drogą elektroniczną, zwane dalej „Usługami elektronicznymi”, rozumieć się będzie określone usługi wskazane w § 11 ust. 1 Regulaminu, świadczone elektronicznie za pomocą połączonych ze sobą stron internetowych pod adresem elektronicznym: www.reporeteryoung.pl .
 6. Akceptacja Regulaminu jest dobrowolna, lecz konieczna do dokonania zakupu w Sklepie internetowym, bądź skorzystania z Usług elektronicznych.
 7. Sklep internetowy prowadzi, a Usługi elektroniczne świadczy spółka komandytowa pod firmą TWA Retail spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. z siedzibą w Krakowie przy ul. Rydlówka 20 (30-363 Kraków), wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000400115, dla której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego, NIP: 6793078424, Regon 122435249, adres poczty elektronicznej (e-mail): esklep@reporteryoung.pl, nr tel: +48 513 768 170, zwana dalej „TWA”.
 8. Kontakt z TWA jest możliwy:
  1. pisemnie,
  2. elektronicznie,
  3. telefonicznie,
  pod adresami, bądź numerem telefonu wskazanymi w ust. 7 powyżej, w dni powszednie, od poniedziałku do piątku, niebędące jednocześnie ustawowymi dniami wolnymi od pracy, w godzinach od 8.00 do 16.00; opłata za połączenie wg taryfy operatora, z usług którego korzysta zainteresowany.
 9. Usługobiorcę/Klienta (w rozumieniu § 2 Regulaminu) we wszelkich relacjach faktycznych i prawnych nawiązywanych z TWA, w tym w szczególności w trakcie świadczenia przez TWA Usług elektronicznych w rozumieniu § 2 Regulaminu, obowiązuje bezwzględny:
  1. zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym
  2. nakaz podawania/wprowadzania prawdziwych danych zgodnych ze stanem faktycznym oraz ich aktualizacji,
  3. nakaz przestrzegania przepisów prawa, dobrych obyczajów oraz zasad lojalności,
  4. nakaz używania języka polskiego, który jest wyłącznym językiem przewidzianym do porozumiewania się z TWA we wszystkich sprawach.

§ 2.

DEFINICJE ZAWARTE W REGULAMINIE

Jeżeli w Regulaminie użyto poniżej wymienionych wyrazów/zwrotów pisanych wielką literą, należy je rozumieć w takim znaczeniu, jak to zdefiniowano w poniższym słowniczku, chyba, że z kontekstu, w jakim ich użyto wynika wyraźnie coś innego:

 1. Formularz zamówienia – formularz dostępny na stronie internetowej www.reporteryoung.pl umożliwiający złożenie Zamówienia,
 2. Klient – podmiot, który zamierza zawrzeć lub zawarł z TWA Umowę sprzedaży,
 3. Konsument – osoba fizyczna, która dokonuje z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową,
 4. Konto – oznaczony indywidualną nazwą (loginem) oraz hasłem, zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Usługodawcy, w którym gromadzone są dane Usługobiorcy w tym informacje o złożonych Zamówieniach (dalej także: „Historia Zamówień”),
 5. Koszyk - elektroniczna lista zawierająca opis Produktów, których zakup rozważa Klient; umieszczenie w Koszyku Produktu nie stanowi jednak o rezerwacji przez TWA tego Produktu na rzecz Klienta; choć nie jest to regułą, ani z góry przyjętą intencją TWA, to w zależności od okoliczności – może zdarzyć się, iż pomimo umieszczenia przez Klienta Produktu w Koszyku, Produkt ten może stać się niedostępny do sprzedaży (np. z powodu wcześniejszego zamówienia w tym czasie tego Produktu przez innego Klienta i wyczerpania zapasów tego Produktu); jednak czyniąc starania w celu ograniczenia takich niekorzystnych dla Klienta/Usługobiorcy sytuacji, Koszyk wyposażony został w dodatkową funkcjonalność, polegającą na przesyłaniu do Usługobiorcy wiadomości e-mail z informacją o Produktach umieszczonych w Koszyku, a z różnych przyczyn (w szczególności z powodu awarii technicznych) nieopłaconych,
 6. Newsletter - Usługa Elektroniczna pozwalająca Usługobiorcy na subskrybowanie i otrzymywanie na podany przez Usługobiorcę adres e-mail, bądź numer sms, bezpłatnych informacji pochodzących od Usługodawcy, dotyczących Sklepu oraz dostępnych w nim Produktów, cen, rabatów, promocji, bądź innych istotnych danych dotyczących prowadzonej przez TWA działalności; przedmiotowe informacje będą udostępniane Usługobiorcom wg uznania TWA, nie rzadziej niż raz w miesiącu i nie częściej niż trzy razy na dobę,
 7. Produkt – rzeczy ruchome prezentowane przez TWA w Sklepie internetowym,
 8. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Produktu zawierana/zawarta między Klientem, a TWA za pośrednictwem Sklepu internetowego, na podstawie której Klient zakupi określony Produkt od TWA; w przypadku gdy Klientem jest osoba fizyczna to przyjmuje się, iż Umowa sprzedaży zawierana jest w drobnej, bieżącej sprawie życia codziennego tego Klienta,
 9. Usługodawca – TWA,
 10. Usługobiorca – podmiot, który zamierza zawrzeć lub zawarł z TWA umowę o świadczenie Usług elektronicznych.
 11. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta składne do TWA, mocą którego Klient deklaruje zamiar zakupu określonego Produktu od TWA; przedmiotowe oświadczenie stanowi ofertę Klienta zawarcia z TWA Umowy Sprzedaży,
 12. Dane osobowe – dane osobowe w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

§ 3.

INFORMACJE DOTYCZĄCE PRODUKTÓW

 1. Za pośrednictwem Sklepu internetowego TWA prowadzi detaliczną sprzedaż Produktów.
 2. Produkty oferowane w Sklepie internetowym są nowe i zostały legalnie wprowadzone na rynek polski. Opis produktów znajduje się w Sklepie internetowym. TWA informuje, iż w rzeczywistości kolory Produktów mogą się nieznacznie różnić od zaprezentowanych w Sklepie internetowym. Różnice te mogą jednak wynikać nie tyle z innych właściwości Produktów, co z ewentualnych technicznych trudności w ich idealnym odwzorowaniu za pomocą urządzeń elektronicznych, bądź jakości i parametrów urządzeń elektronicznych (w tym monitora i karty graficznej), z których korzysta Kupujący dokonując zakupów w Sklepie internetowym.
 3. Wszelkie informacje zawarte na połączonych stronach internetowych pod adresem www.reporteryoung.pl nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego, a jedynie stanowią zaproszenie do składania ofert. Klient składając Zamówienie, składa do TWA ofertę kupna określonego Produktu na warunkach podanych w opisie Zamówienia.
 4. Cena Produktu wskazana w Sklepie internetowym podana jest w złotych polskich (PLN) i zawiera wszystkie składniki, w tym podatek od towarów i usług VAT. Cena nie zawiera żadnych kosztów dostawy, które są odrębnie podawane w każdym przypadku.
 5. Z zastrzeżeniem postanowienia ust. 6 poniżej, ceny Produktów mogą ulegać zmianom wg uznania TWA w każdym czasie. Ceny mogą ulegać zmianom nie tylko w czasie, kiedy Produkt został dodany przez Klienta do Koszyka, lecz także po rozpoczęciu przez Klienta procedury zakupu tj. po kliknięciu przez Klienta ikony „Realizuj zamówienie”. Z tej przyczyny Klient winien każdorazowo sprawdzić cenę Produktu.

  TWA w szczególności może dokonać zmiany ceny jeżeli Zamówienie:

  1. zostanie anulowane przez Klienta,
  2. nie zostanie przyjęte/potwierdzone przez TWA,
  3. nie zostanie opłacone przez Klienta.
 6. Cena Produktu nie ulegnie zmianie w okresie od momentu skutecznego kliknięcia przez Klienta (w toku procedury zakupu) ikony „Kupuje i płacę” do chwili przyjęcia przez TWA oferty kupna Produktu, jednak nie dłużej niż 6 (sześć) godzin od chwili skutecznego kliknięcia ikony „Kupuję i płacę”.

§ 4.

ZAWARCIE UMOWY SPRZEDAŻY

 1. Do zawarcia Umowy sprzedaży, niezbędne jest m.in. złożenie przez Klienta Zamówienia zgodnie z Regulaminem.
 2. Zamówienia można składać w Sklepie internetowym po utworzeniu Konta i zalogowaniu się do niego, bądź bez tworzenia Konta, bądź bez logowania się do utworzonego Konta.
 3. Jeżeli Zamówienie składa Klient będący osobą fizyczną posiadającą ograniczoną zdolność do czynności prawnych, zobowiązany jest do uzyskania prawnie skutecznej zgody swojego przedstawiciela ustawowego na zawarcie Umowy sprzedaży i umowy o świadczenie Usług elektronicznych i okazania takiej zgody na każdorazowe żądanie TWA.
 4. W celu złożenia Zamówienia Klient wybiera Produkt, jego określone, dostępne cechy (np. kolor, rozmiar, itd.) oraz ilość – wybór następuje poprzez kliknięcie ikony „Dodaj do Koszyka”.
 5. Następnie Klient ma możliwość dodawania kolejnych Produktów, bądź przejścia do dalszej procedury zakupowej poprzez kliknięcie ikony „Realizuj zamówienie”.
 6. Po zapoznaniu się z treścią Koszyka i kliknięciu ikony „Realizuj zamówienie” Klient jest obowiązany, postępując zgodnie z treścią/procedurą Formularza zamówienia i komendami pojawiającymi się na ekranie (w tym przy użyciu ikony „Dalej”) do podania/potwierdzenia swoich danych osobowych, wybranego miejsca i sposobu dostawy Produktu oraz wyboru sposobu płatności oraz wyrażenia zgody na obowiązywanie Regulaminu. W przypadku składania Zamówienia po zalogowaniu się do Konta, dane osobowe Klienta oraz adres dostawy zostaną automatycznie wyświetlone – Klient winien je potwierdzić, bądź zmienić/zaktualizować. Podanie nieaktualnych, bądź nieprawdziwych danych może uniemożliwić realizację Umowy sprzedaży z winy Klienta. Dane, które Klient musi podać obowiązkowo w celu złożenia Zamówienia są oznaczone.
 7. Klient ma możliwość wpisania dodatkowego komentarza do Zamówienia. Treść wpisana w komentarzu nie będzie jednak wiązać TWA i nie będzie uznana za treść zawartej Umowy sprzedaży, nawet pomimo akceptacji przez TWA Zamówienia z takim komentarzem. Komentarz będzie traktowany wyłącznie jako niewiążąca, wyrażona przez Klienta opinia co do Produktu, bądź sugestia co do sposobu funkcjonowania Sklepu internetowego.
 8. Warunkiem złożenia Zamówienia jest zapoznanie się przez Klienta z Regulaminem i akceptacja wszystkich jego postanowień. Akceptacji dokonuje się poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola w Formularzu zamówienia.
 9. Do momentu kliknięcia przez Klienta ikonki „Kupuję i płacę”, Klient może zmienić wskazane dotychczas dane, bądź Zamówienie.
 10. Po wykonaniu czynności, o których mowa w ust. 6 i 8 powyżej i wcześniejszym wyborze sposobu płatności „przelewem”, po kliknięciu ikony „Kupuję i płacę”, Klient zostanie przekierowany na stronę internetową podmiotu świadczącego elektroniczne usługi umożliwiające dokonanie zapłaty. Po przekierowaniu Klient winien zapłacić cenę Produktów postępując zgodnie z instrukcjami pojawiającymi się na ekranie w celu dokonania zapłaty.
 11. Od momentu kliknięcia przez Klienta ikony „Kupuję i płacę” utworzone zostaje tzw. Zamówienie, któremu TWA przypisze określony numer. Przy wyborze sposobu płatności przelewem, w przypadku braku otrzymania przez TWA zapłaty całej należności (w tym kosztów dostawy o ile wystąpią), Zamówienie zostanie anulowane po 48 godzinach od dnia utworzenia Zamówienia. Po anulowaniu Zamówienia, w przypadku zakupów dokonywanych po zalogowaniu się do Konta, treść Zamówienia będzie jednak dostępna w Historii Zamówień. TWA zastrzega sobie dodatkowo możliwość:
  1. informowania Klienta o anulowaniu Zamówienia poprzez przesłanie wiadomości na podany przez Klienta adres e-mail,
  2. kontaktu telefonicznego z Klientem dotyczącego nieopłaconego Zamówienia, przyczyn braku zapłaty i anulowania Zamówienia.
 12. Przyjmuje się, iż chwilą, w której do TWA wpłynęła oferta Klienta zakupu Produktów po określonej cenie jest:
  1. w przypadku wyboru przez Klienta przelewu jako sposobu płatności - chwila dostarczenia do TWA informacji o dokonanej zapłacie za Zamówienie,
  2. w przypadku wyboru przez Klienta zapłaty przy odbiorze przesyłki – chwila kliknięcia przez Klienta ikony „Kupuję i płacę” po prawidłowym wypełnieniu Formularza zamówienia i akceptacji Regulaminu.
  Po otrzymaniu oferty, TWA może ją przyjąć poprzez przesłanie do Klienta na podany przez niego adres e-mail potwierdzenia przyjęcia Zamówienia, które winno być traktowane jako oświadczenie TWA o przyjęciu oferty kupna. Z chwilą przesłania do Klienta wiadomości e-mail z potwierdzeniem przyjęcia Zamówienia zostaje zawarta Umowa sprzedaży i od tej chwili TWA ma obowiązek wykonać tę umowę zgodnie z przyjętą ofertą. Choć nie jest to celem TWA, TWA zastrzega sobie możliwość nie przyjęcia oferty kupna Produktu z ważnych powodów, w szczególności z takich powodów jak: 1/. brak możliwości wykonania przez TWA przyszłej Umowy sprzedaży w zgodzie z postanowieniami Regulaminu (np. brak możliwości dostarczenia Klientowi towaru w terminie), 2/. przeszkody logistyczne, 3/. przeszkody techniczne (w tym np. wadliwe działanie programów, bądź urządzeń elektronicznych TWA), 4/. brak potwierdzenia przez przedstawicieli ustawowych Klienta zgody na zawarcie Umowy sprzedaży, 5/. podanie przez Klienta fałszywych, bądź niepełnych danych niezbędnych w celu zawarcia Umowy sprzedaży. W przypadku nieprzyjęcia przez TWA oferty zakupu Produktu, TWA dołoży wszelkich starań, aby Klient niezwłocznie otrzymał na podany przez niego adres e-mail informację o nieprzyjęciu Zamówienia – jednak brak otrzymania przez Klienta takiej informacji nie stanowi o zawarciu Umowy sprzedaży; wyłącza się bowiem możliwość tzw. milczącego przyjęcia przez TWA oferty kupna. Umowa sprzedaży zawarta zostaje wyłącznie z chwilą otrzymania przez Klienta na podany przez niego adres e-mail ww. potwierdzenia przyjęcia Zamówienia. Oferta Klienta zawarcia umowy przestaje wiązać jeżeli nie zostanie przyjęta w ciągu trzech dni od dnia jej złożenia. Po tym terminie TWA zwróci Klientowi zapłaconą cenę za Produkty na rachunek bankowy Klienta, z którego została zapłacona cena.
 13. E-mail z potwierdzeniem przyjęcia Zamówienia, o którym mowa w ust. 12 powyżej zawiera:
  1. istotne postanowienia Umowy sprzedaży,
  2. ikonkę/link umożliwiającą/y połączenie się ze stroną internetową www.reporteryoung.pl, na której dostępny jest Regulamin,
  i poprzez jego wysłane TWA jednocześnie utrwala, zabezpiecza oraz udostępnia Klientowi treść zawartej w ten sposób umowy.
 14. W każdym momencie Klient ma możliwość przerwania procedury zakupu, aż do chwili dokonania płatności (przy wyborze płatności przelewem), albo do chwili kliknięcia ikony „Kupuję i płacę” (w przypadku wyboru płatności przy odbiorze przesyłki).
 15. Każda Umowa Sprzedaży będzie potwierdzana dowodem zakupu. Jeśli Klient zaznaczy, że żąda otrzymania faktury VAT dokumentującej zawartą Umowę, TWA wystawi takiemu Klientowi fakturę VAT, pod warunkiem podania przez niego we wskazanych polach niezbędnych danych umożliwiających wystawienie faktury VAT. TWA nie ponosi odpowiedzialności za błędne lub niepoprawne wprowadzone dane przez Klienta.
 16. Klient akceptując Regulamin wyraża zgodę – w rozumieniu art. 106n ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (VAT) – na stosowanie przez TWA w stosunku do Klienta faktur elektronicznych, w tym na przesyłanie (udostępnianie) Klientowi faktur elektronicznych wystawionych przez TWA w formacie pliku PDF za pomocą poczty elektronicznej na adres e-mail Klienta podany w Formularzu Zamówienia. Przedmiotowa zgoda Klienta nie wyłącza prawa TWA do wystawienia i doręczenia do Klienta faktury VAT w wersji papierowej – doręczenie faktury w wersji papierowej może zostać dokonane jednocześnie z doręczeniem zakupionego Produktu. Do momentu wystawienia faktury, Klient ma prawo do cofnięcia zgody, o której mowa powyżej, a to poprzez wysłanie stosownego maila do TWA – w takim wypadku zostanie wystawiona i doręczona do Kupującego faktura VAT w formie pisemnej.

§ 5.

SPOSOBY PŁATNOŚCI

 1. TWA udostępnia następujące sposoby płatności:
  1. przelewem, za pośrednictwem elektronicznych serwisów płatności (www.przelewy24.pl),
  2. płatność przy odbiorze u dostawcy (tj. za tzw. pobraniem).
 2. W przypadku płatności za pośrednictwem elektronicznych serwisów płatności Klient dokonuje zapłaty przed przyjęciem przez TWA Zamówienia. Elektroniczne serwisy płatności umożliwiają dokonanie płatności za pomocą karty kredytowej lub szybkiego przelewu z wybranych polskich banków.
 3. W przypadku płatności przy odbiorze przesyłka wysyłana jest po weryfikacji poprawności danych adresowych. Klient jest zobowiązany do zapłaty za Zamówienie i odebranie Produktu od dostawcy.
 4. Cena może zostać zapłacona jedynie w złotych polskich (PLN).

§ 6.

KOSZT, TERMIN I SPOSOBY DOSTAWY PRODUKTU

 1. TWA jest uprawniona do informowania Klienta o statusie realizacji przyjętego Zamówienia, a to elektronicznie w koncie Klienta, poprzez wysłanie wiadomości e-mail, telefonicznie, bądź poprzez przesłanie wiadomości sms.
 2. Koszty dostawy Produktu, które pokrywa Klient, są ustalane w trakcie procesu składania Zamówienia i są uzależnione od wyboru sposobu płatności oraz sposobu dostawy zakupionego Produktu.
 3. TWA dokłada starań, aby zakupione Produkty dostarczyć w 48 godzin. Tym niemniej z uwagi na ewentualne nieprzewidziane okoliczności, które mogą wystąpić na etapie realizacji przez TWA Zamówienia, TWA zobowiązana jest do dostawy zakupionych Produktów w terminie 5 dni roboczych od dnia zawarcia Umowy sprzedaży. TWA oświadcza, iż na zastrzeżony, maksymalny pięciodniowy termin dostawy Produktu składają się:
  1. czas kompletowania Zamówienia, który wynosi od 1 do 2 dni roboczych od chwili zawarcia Umowy sprzedaży,
  2. czas nadania przesyłki z Produktami do Klienta, który wynosi 1 dzień roboczy od ukończenia kompletowania Produktów,
  3. czas dostawy Produktów przez przewoźnika/kuriera, który wynosi od 1 do 2 dni roboczych od momentu nadania przesyłki przez TWA (dostawa następuje wyłącznie w dni robocze z wyłączeniem sobót, niedziel i świąt).
 4. Miejscem dostawy może być wyłącznie miejsce, którego adres znajduję się na terenie Rzeczpospolitej Polskiej. TWA dostarcza zakupione Produkty za pośrednictwem Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej. Nie jest możliwy zakup Produktu, którego miejsce dostawy będzie znajdować się poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej.
 5. Zakupione w Sklepie internetowym Produkty, Klient może odebrać osobiście, w jednym ze sklepów stacjonarnych TWA wskazanym w Formularzu zamówienia.

§ 7.

REKLAMACJA PRODUKTU

 1. TWA zobowiązana jest do dostarczenia towaru wolnego od wad i jest odpowiedzialna z tytułu rękojmi za wady Produktu kupionego przez Klienta w Sklepie internetowym.
 2. Podstawa i zakres odpowiedzialności TWA wobec Klientów z tytułu rękojmi za wady Produktu określane są na podstawie przepisów obowiązującego prawa, w szczególności na podstawie przepisów art. 556 - art. 576 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku - Kodeks cywilny. Niektóre uprawnienia Klienta i TWA wynikające z przepisów o rękojmi za wady Produktu wskazano w ust. 11 -13 poniżej.
 3. Zawiadomienie o wadzie Produktu, zwane dalej „Reklamacją”, winno być dokonane za pośrednictwem poczty elektronicznej (e-mail) na adres: esklep@reporteryoung.pl lub pisemnie na adres: TWA RETAIL spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k., ul. Pułkownika Stanisława Dąbka 10, 30-732 Kraków.
 4. W Reklamacji należy podać jak najwięcej informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu Reklamacji, przy czym obowiązkowe jest:
  1. dokładne oznaczenie Produktu, którego dotyczy zgłoszenie,
  2. zamieszczenie opisu wady,
  3. wskazanie daty wystąpienia wady, bądź daty powzięcia informacji o wadzie,
  4. dane kontaktowe tj. imię, nazwisko, adres, a także opcjonalnie adresu e-mail oraz numeru telefonu,
  5. kopię dokumentu potwierdzającego zakup Produktu od TWA (rachunek/faktura).
 5. Reklamacja nie zawierająca ww. elementów będzie rozpatrywana przez TWA, jednak braki poszczególnych elementów Reklamacji mogą być samodzielną i wystarczającą przyczyną negatywnego rozstrzygnięcia Reklamacji.
 6. Może się zdarzyć, iż dla oceny odpowiedzialności TWA za wadę Produktu i rozpatrzenia Reklamacji konieczne będzie dostarczenie wadliwego Produktu na adres: TWA RETAIL spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k., ul. Pułkownika Stanisława Dąbka 10, 30-732 Kraków, bądź przesłanie zdjęć wadliwego Produktu w formie papierowej na ww. adres, bądź w formie elektronicznej na adres esklep@reporeteryoung.pl. TWA prześle stosowne żądanie do Klienta, który winien dostarczyć do TWA żądane zdjęcia, bądź wadliwy Produkt niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania.
 7. TWA ustosunkuje się do Reklamacji Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od momentu zgłoszenia Reklamacji, a jeśli TWA zażąda zdjęć wadliwego Produktu, bądź jego dostarczenia (zgodnie z ust. 6 powyżej) – nie później niż w terminie 30 dni od dnia otrzymania Reklamacji.
 8. W przypadku Reklamacji Klienta będącego Konsumentem lub podmiotem, o którym mowa w § 10 Regulaminu – nierozpatrzenie Reklamacji w Regulaminowym terminie jest jednoznaczne z jej uwzględnieniem. W związku z uzasadnioną Reklamacją Klienta będącego Konsumentem lub podmiotem, o którym mowa w § 10 Regulaminu, TWA pokrywa koszty odbioru, dostawy i wymiany Produktu na wolny od wad. W przypadku reklamacji nieuzasadnionych wszelkie koszty związane z reklamacją ponosi Klient, który dodatkowo zobowiązany jest do odbioru od TWA Produktu, którego dotyczyła nieuznana Reklamacja.
 9. Odpowiedź na Reklamację jest przekazywana na papierze lub innym trwałym nośniku, w szczególności poprzez wysłanie przez TWA wiadomości elektronicznej (e-mail) do Klienta na adres, z którego Klient wysłał Reklamację.
 10. Jeżeli zakupiony Produkt zostanie dostarczony Klientowi wraz z dokumentem gwarancyjnym/kartą gwarancyjną, Klient może skorzystać z uprawnień gwarancyjnych na zasadach określonych w tym dokumencie/karcie oraz w przepisach art. 577 - art. 581 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku - Kodeks cywilny.
 11. Jeżeli sprzedany Produkt ma wadę, Klient może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba że TWA niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli rzecz była już wymieniona lub naprawiana przez TWA albo TWA nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany Produktu na wolny od wad lub usunięcia wady. Jeżeli Klient jest konsumentem, lub podmiotem, o którym mowa w § 10 Regulaminu, może zamiast zaproponowanego przez TWA usunięcia wady żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo zamiast wymiany rzeczy żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie Produktu do zgodności z umową w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez TWA. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość Produktu wolnego od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Klienta inny sposób zaspokojenia. Obniżona cena powinna pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z umowy, w jakiej wartość Produktu z wadą pozostaje do wartości Produktu bez wady. Klient nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.
 12. Jeżeli sprzedany Produkt ma wadę, Klient może żądać jego wymiany na wolny od wad albo usunięcia wady.
 13. TWA może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Klienta jeżeli doprowadzenie do zgodności z umową rzeczy wadliwej w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe, albo w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenie do zgodności z umową wymagałoby nadmiernych kosztów. Jeżeli Klientem jest przedsiębiorca (niebędący jednak przedsiębiorcą na prawach konsumentów, o którym mowa w § 10 Regulaminu), TWA może odmówić wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady także wtedy, gdy koszty zadośćuczynienia temu obowiązkowi przewyższają cenę rzeczy sprzedanej.

§ 8.

PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 1. Postanowienia niniejszego paragrafu dotyczą Klienta, który jest konsumentem, bądź podmiotem, o którym mowa w § 10 Regulaminu.
 2. Z zastrzeżeniem ust. 10 niniejszego paragrafu, Klient może w terminie 14 dni odstąpić od Umowy sprzedaży bez podania przyczyn i bez ponoszenia kosztów, za wyjątkiem kosztów wyraźnie wskazanych w ust. 8 poniżej.
 3. Bieg terminu do odstąpienia od Umowy sprzedaży rozpoczyna się od objęcia Produktu w posiadanie przez Klienta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku Umowy sprzedaży, która obejmować będzie wiele Produktów, które dostarczane będą osobno, partiami lub w częściach - od objęcia w posiadanie ostatniego Produktu, partii lub części.
 4. Prawo odstąpienia od Umowy sprzedaży wykonuje się poprzez poinformowanie o decyzji o odstąpieniu TWA (dane TWA jak w § 1 ust. 7 Regulaminu); poinformowanie przybierze formę jednostronnego oświadczenia Klienta o odstąpieniu od Umowy sprzedaży. Oświadczenie takie można złożyć na formularzu, którego wzór stanowi Załącznik nr 1 do Regulaminu (skorzystanie z formularza nie jest jednak obowiązkowe). Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie można wysłać pocztą, bądź doręczyć do TWA osobiście. Jednocześnie TWA zapewnia możliwość złożenia oświadczenia o odstąpieniu od Umowy sprzedaży za pomocą poczty elektronicznej i tym samym możliwe jest złożenie oświadczenia o odstąpieniu do Umowy sprzedaży poprzez przesłanie takiego oświadczenia, (w tym z wykorzystaniem wzoru z załącznika do Regulaminu) w wiadomości elektronicznej (e-mail) wysłanej do TWA na adres: esklep@reporteryoung.pl .
 5. TWA ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy sprzedaży, zwrócić Klientowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia Produktu przy jego sprzedaży (z wyjątkiem dodatkowych kosztów dostarczenia wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez TWA). TWA dokona zwrotu płatności przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Klienta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Klient wyraźnie zgodzi się na inne rozwiązanie; w każdym przypadku Klient nie poniesie jednak żadnych opłat w związku z tym zwrotem.
 6. Po odstąpieniu od Umowy sprzedaży TWA co do zasady nie odbiera od Klientów Produktów będących przedmiotem tej Umowy sprzedaży. Jeżeli TWA wyraźnie nie zaproponuje Klientowi, że sama odbierze Produkt od Klienta, to TWA może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta do chwili otrzymania Produktu z powrotem lub dostarczenia przez Klienta dowodu odesłania Produktu, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 7. Klient ma obowiązek zwrócić Produkt TWA niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym Klient poinformował TWA o odstąpieniu od Umowy, chyba że TWA zaproponuje, że sama odbierze Produkt. Do zachowania terminu wystarczy, aby przed upływem tego terminu Produkt został odesłany na adres: TWA Retail spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. - „REPORTER YOUNG”, ul. Pułkownika Stanisława Dąbka 10, 30-732 Kraków, bądź przekazany do magazynu TWA (pod ww. adresem), bądź przekazany do wybranych punktów sprzedaży stacjonarnej dostępnych pod linkiem: https://reporteryoung.pl/informacje/58-lista-sklepow-przyjmujacych-zwroty-paczek-ze-sklepu-internetowego
 8. Klient ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu Produktu do TWA po odstąpieniu od Umowy sprzedaży, chyba że TWA w drodze wyjątku, w sposób wyraźny zgodzi się je ponieść.
 9. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu. W celu stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktów Klient powinien co najmniej obchodzić się z Produktami i sprawdzać je tylko w taki sam sposób, w jaki mogliby to zrobić w sklepie stacjonarnym.
 10. Poza przypadkami opisanymi powyżej, każdemu Klientowi oraz TWA przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy sprzedaży na zasadach ogólnych wskazanych w ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 roku - Kodeks cywilny oraz innych przepisach obowiązującego prawa.

§ 9.

POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE PRZEDSIĘBIORCÓW (B2B)

 1. Postanowienia niniejszego § 9 Regulaminu stosuje się wyłącznie do klientów niebędących Konsumentami, ani osobami, o których mowa w § 10 Regulaminu; tacy klienci zwani dalej będą także „Kupującymi”.
 2. TWA przysługuje prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży zawartej z Kupującym w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia. Odstąpienie od Umowy sprzedaży w tym wypadku może nastąpić bez podania przyczyny i w takim wypadku Kupujący nie może z tego tytułu podnosić do TWA żadnych roszczeń. Oświadczenie TWA o odstąpieniu od Umowy sprzedaży może zostać złożone poprzez przesłanie wiadomości elektronicznej na adres (e-mail) podany przez Kupującego przy zawarciu danej Umowy sprzedaży.
 3. W wypadku Kupujących TWA ma prawo ograniczyć dostępne sposoby płatności, bądź dostępne sposoby dostawy Produktu, w tym także po wskazaniu (zaoferowaniu) przez Kupującego określonego sposobu płatności, bądź dostawy Produktu.
 4. Na Kupującego przechodzą korzyści i ciężary związane z Produktem oraz niebezpieczeństwo jego przypadkowej utraty lub uszkodzenia z chwilą wydania przez TWA Produktu przewoźnikowi. TWA nie ponosi odpowiedzialności za szkody, w tym utratę, ubytek lub uszkodzenie Produktu powstałe od momentu wydania go przewoźnikowi. Kupujący jest zobowiązany zbadać przesyłkę (Produkt) w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach tego rodzaju, a jeżeli stwierdzi, że w czasie przewozu nastąpił ubytek lub uszkodzenie Produktu, obowiązany jest dokonać wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika. TWA nie odpowiada za żadne ewentualne opóźnienia powstałe po stronie przewoźnika.
 5. Odpowiedzialność TWA z tytułu rękojmi za wady prawne i fizyczne jest w stosunku do Kupującego wyłączona w całości.
 6. TWA może wypowiedzieć Umowę o świadczenie Usług elektronicznych ze skutkiem natychmiastowym i bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie Kupującemu stosownego oświadczenia w dowolnej formie, w szczególności poprzez przesłanie wiadomości elektronicznej na adres (e-mail) podanej przez Kupującego przy zawarciu danej umowy.
 7. TWA nie ponosi odpowiedzialności wobec Kupującego za żadne szkody, w tym utracone korzyści, chyba że szkoda została spowodowana umyślnie.
 8. Niezależnie od postanowienia ust. 7 powyżej, odpowiedzialność TWA względem Kupującego jest ograniczona do wysokości zapłaconej przez Kupującego ceny za Produkt w związku, z którego zakupem powstała szkoda, w żadnym wypadku jednak nie więcej niż do kwoty 1.000,00 zł (jeden tysiąc złotych).
 9. Wszelkie spory powstałe pomiędzy TWA, a Kupującym zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę TWA.
 10. W stosunku do Kupującego TWA może dokonać zmiany Regulaminu w każdym czasie. O zmianie Regulaminu TWA poinformuje Kupującego poprzez przesłanie wiadomości elektronicznej na adres (e-mail) podany wcześniej przez Kupującego i zmiana taka wiąże Kupującego.

§ 10.

POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE PRZEDSIĘBIORCÓW NA PRAWACH KONSUMENTÓW

Postanowienia Regulaminu dotyczące konsumenta stosuje się także do osoby fizycznej zawierającej umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

§ 11.

USŁUGI ELEKTRONICZNE

 1. TWA świadczy następujące rodzaje Usług elektronicznych:
  1. usługę prowadzenia Koszyka,
  2. usługę umożliwienia wypełnienia Formularza zamówienia,
  3. usługę prowadzenia Konta i Historii Zamówień,
  4. usługę Newsletter.
 2. Poza Usługami elektronicznymi wskazanymi w ust. 1 powyżej, TWA nie świadczy żadnych innych usług w formie elektronicznej, zaś wszelkie pozostałe funkcjonalności i możliwości znajdujące się na połączonych stronach internetowych pod adresem www.reporteryoung.pl, służyć mają wyłącznie prowadzeniu przez TWA działalności, w szczególności marketingowej, reklamowej, promocyjnej oraz handlowej. Tym samym sposób, warunki i czas działania pozostałych funkcjonalności i możliwości zależy wyłącznie od swobodnego uznania TWA, zaś żadna z osób korzystających /odwiedzających połączone strony internetowe pod adresem www.reporteryoung.pl nie może z tego tytułu formułować do TWA żadnych roszczeń.
 3. Świadczenie Usług elektronicznych na rzecz Usługobiorców odbywa się na warunkach określonych w Regulaminie, z tym zastrzeżeniem, iż szata graficzna, a także sposób świadczenia Usług elektronicznych pozostawia się uznaniu TWA. Jeżeli sposób, bądź zakres danej Usługi elektronicznej nie będzie odpowiadał Usługobiorcy/Klientowi, może on odpowiednio:
  1. nie korzystać (zaprzestać korzystania) z danej Usługi elektronicznej,
  2. wypowiedzieć umowę o świadczenie danej Usługi elektronicznej zgodnie z postanowieniami Regulaminu.
 4. Aby skorzystać z Usług elektronicznych Usługobiorca musi spełnić następujące wymagania techniczne, które są niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym TWA:
  1. posiadać sprawny komputer, bądź urządzenie mobilne z dostępem do Internetu oraz obsługujące przeglądarki internetowe typu: Internet Explorer, Google Chrome, Mozilla Fire Fox, Safari – wszystkie w aktualnej wersji,
  2. posiadać pocztę elektroniczną (e-mail).
 5. Usługi elektroniczne są świadczone przez TWA nieodpłatnie, jednak warunkiem skorzystania z nich jest wyrażenie przez Usługobiorcę akceptacji/zgody na instalowanie na komputerze/urządzeniu mobilnym Usługobiorcy plików Cookies oraz Javaskript. W szczególności warunkiem świadczenia przez TWA usługi pn. Koszyk wraz z jej funkcjonalnością polegającą na wysyłaniu do Usługobiorcy widomości elektronicznej e-mail z informacją o Produktach umieszczonych w Koszyku, a z różnych przyczyn nieopłaconych, jest wyrażenie zgody (akceptacja) przez Usługobiorcę na korzystanie z plików cookies należących do kategorii „Niesklasyfikowanych" (zgodnie z opisem przyjętym w Polityce Prywatności).
 6. Umowa o świadczenie Usług elektronicznych zostaje zawarta na czas:
  1. w zakresie dotyczącym umożliwienia złożenia Zamówienia – oznaczony do końca sesji, którą rozpoczęto od kliknięcia w Koszyku ikony „Zamawiam i płacę”; sesja ta kończy się z chwilą kliknięcia ikony „Kupuję i płacę”, albo zaprzestania procedury składania Zamówienia przez Usługobiorcę, w szczególności w chwili zamknięcia strony internetowej,
  2. w zakresie dotyczącym prowadzenia Koszyka:
   1. przed zalogowaniem się do Konta – oznaczony, przez okres 30 dni, od dnia w którym poprzez kliknięcie ikony „Dodaj do koszyka” rozpoczęto daną sesję, chyba, że wcześniej Usługobiorca skasuje w przeglądarce internetowej (z której korzysta rozpoczynając ww. sesję) pliki cookies należące do kategorii „Wydajność” oraz "Niesklasyfikowane" (zgodnie z opisem przyjętum w Polityce Prywatności) – w takim przypadku usługa Koszyk (wraz z jej funkcjonalnościami) świadczona jest do chwili skasowania i wyczyszczenia tych plików cookies,
   2. po zalogowaniu się do konta –oznaczony do dnia zaprzestania świadczenia przez Usługodawcę usługi Konta,
  3. w zakresie pozostałych Usług elektronicznych – nieoznaczony.
 7. Umowa o świadczenie Usług elektronicznych zostaje zawarta poprzez:
  1. w zakresie dotyczącym umożliwienia wypełnienia Formularza zamówienia – kliknięcie przez Usługobiorcę w Koszyku ikony „Zamawiam i płacę”;
  2. w zakresie dotyczącym prowadzenia Koszyka - kliknięcie przez Usługobiorcę ikony „Dodaj do koszyka”; zawarcie przez Usługobiorcę umowy o świadczenie usługi Koszyk jest jednoznaczne z wyrażeniem przez Usługobiorcę zgody na dostarczanie mu przez TWA informacji handlowej (tj. wiadomości Produktach znajdujących się w Koszyku, a z różnych przyczyn nieopłaconych) i jednocześnie zamówienie takich informacji – zgodnie z przepisem art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną,
  3. w zakresie usługi prowadzenia Konta i historii Zamówień – podanie przez Usługobiorcę adresu jego poczty elektronicznej (e-mail) i utworzenia jego hasła do Konta, akceptacji Regulaminu oraz polityki prywatności, kliknięcia ikony „Załóż konto”; następnie na podany adres e-mail TWA prześle wiadomość elektroniczną z linkiem do aktywacji Konta; kliknięcie linku do aktywacji Konta spowoduje zawarcie Umowy o świadczenie wskazanej Usług elektronicznej oraz utworzenie aktywnego Konta,
  4. w zakresie usługi Newslettera – z chwilą podania przez Usługobiorcę w zakładce „Zapis do Newslettera” adresu e-mail oraz kliknięcia ikony „Zapisz się”, bądź wyrażenia w toku procedury składania Zamówienia zgody na otrzymywanie zniżek i promocji Reporter Young w Newsletterze; zawarcie przez Usługobiorcę umowy o świadczenie usługi Newslettera jest jednoznaczne z wyrażeniem przez Usługobiorcę zgody na stałe, periodyczne dostarczanie mu przez TWA informacji handlowej i jednocześnie zamówienie takich informacji – zgodnie z przepisem art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 8. Prawa wynikające z zawartych Umów o świadczenie usług elektronicznych nie mogą zostać przez Usługobiorcę przeniesione na osobę trzecią bez zgody TWA wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności. Usługobiorcy nie wolno korzystać z konta innego podmiotu oraz udostępniać innym osobom możliwości korzystania z własnego Konta, w tym loginu i hasła; hasło ma charakter poufny.
 9. Usługobiorcy nie mogą zamieszczać, ani udostępniać treści, które mogłyby w jakikolwiek sposób naruszać prawa, bądź dobra osobiste osób trzecich, bądź TWA, w tym prawa autorskie, prawa własności przemysłowej, tajemnicę przedsiębiorstwa, itd. Zabronione jest także zamieszczanie przez Usługobiorcę jakichkolwiek treści o charakterze obraźliwym, naruszającej dobre obyczaje, normy społeczne, czy też treści zawierające jakiekolwiek dane osobowe osób trzecich bez ich zgody, a także treści o charakterze reklamowym, marketingowym, bądź promocyjnym.
 10. Każda ze Stron może rozwiązać umowę o świadczenie usługi Koszyk, prowadzenia Konta i Historii Zamówień, bądź umowę o świadczenie usługi Newslettera.
 11. Usługobiorca w każdym czasie może rozwiązać każdą z umów wskazanych w ust. 10 powyżej w całości, ze skutkiem natychmiastowym (tj. bez zachowania okresu wypowiedzenia) i bez wskazywania przyczyn, a to poprzez przesłanie oświadczenia o rozwiązaniu umowy za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: esklep@reporteryoung.pl. Umowa o świadczenie Usługi elektronicznej pn. Koszyk, może zostać rozwiązania przez Usługobiorcę ze skutkiem natychmiastowym także w części tj. rozwiązana wyłącznie co do funkcjonalności polegającej na przesyłaniu do Usługobiorcy wiadomości e-mail z informacją o Produktach umieszczonych w Koszyku, a z różnych przyczyn nieopłaconych; takie częściowe rozwiązanie umowy o świadczenie Usługi elektronicznej pn. Koszyk może zostać dokonane w sposób określony w zdaniu pierwszym niniejszego ustępu, bądź – w odniesieniu do Usługi elektronicznej pn. Koszyk świadczonej przed zalogowaniem się do Konta - poprzez skasowanie w przeglądarce internetowej (z której Usługobiorca korzystał rozpoczynając korzystanie z Koszyka) plików cookies należących do kategorii „Niesklasyfikowane”.
 12. Usługodawca w każdym czasie może rozwiązać każdą z umów wskazanych w ust. 10 powyżej z zachowaniem 14 dniowego okresu wypowiedzenia, a to z następujących ważnych przyczyn:
  1. zmiany przepisów prawa dotyczących świadczenia usług drogą elektroniczną, która wpływać będzie na prawa i obowiązki wynikające z danej umowy o świadczenie Usług elektronicznych,
  2. zmiany interpretacji przepisów prawa, bądź postanowień danej umowy o świadczenie Usług elektronicznych (dokonana wskutek orzeczeń sądów, decyzji, rekomendacji lub zaleceń właściwych w danym zakresie urzędów lub organów), która będzie wpływać na sposób jej wykonania,
  3. zamiaru zaprzestania świadczenia danej Usługi elektronicznej w dotychczasowy sposób, wynikającego z przyczyn technicznych, technologicznych (w tym zmianę, skasowanie, bądź wprowadzenie nowych funkcjonalności na Stronie internetowej), bądź wynikającego ze zmiany długoterminowej polityki handlowej TWA,
  4. jeżeli Usługobiorca wykonując prawa z danej umowy o świadczenie Usługi elektronicznej naruszy przepis prawa, bądź postanowienie Regulaminu i pomimo wezwania go do zaniechania naruszenia, bądź usunięcia jego skutków w terminie 7 dni, Usługobiorca wezwaniu nie uczyni zadość,
  5. z innej ważnej przyczyny, o której Usługobiorca zostanie poinformowany przez TWA w oświadczeniu o rozwiązaniu umowy.
 13. Rozwiązanie każdej ze wskazanych w ust. 10 umów, a także wezwanie, o którym mowa w ust. 12 pkt D. powyżej nastąpi poprzez przesłanie przez TWA do Usługobiorcy stosownego oświadczenia za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres (e-mail) Usługobiorcy wskazany przez niego przy zawieraniu umowy o świadczenie tej usługi. Rozwiązanie umowy o świadczenie usługi prowadzenia Konta i Historii Zamówień spowoduje zaprzestanie świadczenia tej usługi oraz utratę wszelkich danych zapisanych na Koncie i Historii Zamówień – dane te zostają automatycznie skasowane przez TWA.
 14. Reklamacje związane ze świadczeniem Usług elektronicznych Usługobiorca może składać za pośrednictwem poczty elektronicznej (e-mail) wysyłanej do TWA na adres: esklep@reporteryoung.pl. W przesyłanej do TWA wiadomości e-mail, należy podać jak najwięcej informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości oraz dane do kontaktu. Podane informacje znacznie ułatwią i przyspieszą rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę. W przypadku gdy dane do kontaktu będą spełniać definicję Danych osobowych, do przetwarzania tych Danych osobowych dochodzić będzie na zasadach określonych w § 13 Regulaminu. Rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od momentu zgłoszenia. Odpowiedź Usługodawcy w sprawie reklamacji jest wysyłana na adres e-mail Usługobiorcy podany w zgłoszeniu reklamacyjnym lub w inny podany przez Usługobiorcę sposób.
 15. TWA może zmienić postanowienia Regulaminu w zakresie odnoszącym się do postanowień o świadczeniu Usług elektronicznych, a to z następujących ważnych przyczyn:
  1. zmiany przepisów prawa, która dotyczy kwestii objętych Regulaminem, bądź która wpływa na prawa i obowiązki wynikające z Regulaminu,
  2. zmiany interpretacji przepisów prawa dotyczących kwestii objętych Regulaminem, bądź dotyczących praw, bądź obowiązków wynikających z Regulaminu, bądź zmiany interpretacji postanowień Regulaminu (dot. zmian interpretacji dokonanej wskutek orzeczeń sądów, decyzji, rekomendacji lub zaleceń właściwych w danym zakresie urzędów lub organów),
  3. zamiaru zaprzestania prowadzenia przez TWA działalności (w tym świadczenia danej Usługi elektronicznej, bądź prowadzenia sprzedaży za pośrednictwem Sklepu internetowego) w dotychczasowy sposób, wynikającego z przyczyn technicznych, technologicznych (w tym zmianę, skasowanie, bądź wprowadzenie nowych funkcjonalności na Stronie internetowej), bądź wynikającego ze zmiany długoterminowej polityki handlowej TWA.
  O zmianie Regulaminu TWA informuje Usługobiorców co najmniej na 14 dni przed dokonaniem zmiany i wejściem w życie zmienionego Regulaminu. Informacja o planowanych zmianach Regulaminu zostanie przesłana do Usługobiorców na podany przez nich przy zawarciu umowy o świadczenie Usługi elektronicznej adres poczty elektronicznej (e-mail). Jeżeli Usługobiorca nie wyraża zgody na zmianę Regulaminu, winien o braku zgody wyraźnie poinformować TWA poprzez przesłanie wiadomości (e-mail) na adres: esklep@reporeteryoung.pl, a to nie później niż na dzień przed zmianą Regulaminu i wejściem w życie zmienionego Regulaminu. W przypadku otrzymania przez TWA w ww. terminie wiadomości (e-mail) o braku zgody na zmianę Regulaminu, wszystkie umowy o świadczenie Usług elektronicznych zawarte przez TWA z tym Usługobiorcą rozwiązują się z dniem wejścia w życie nowego (zmienionego) Regulaminu.
 16. TWA rozpoczyna spełnianie swojego świadczenia z zawartej z Usługobiorcą danej umowy o świadczenie Usługi elektronicznej niezwłocznie po jej zawarciu, a więc także przed upływem ustawowego, czternastodniowego terminu do odstąpienia przez Usługobiorcę od zawartej umowy. Tym samym Usługobiorca zawierając z TWA umowę o świadczenie danej Usługi elektronicznej niniejszym oświadcza i potwierdza, że został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia tej usługi przez TWA, o utracie prawa do odstąpienia od takiej umowy i na takie rozpoczęcie świadczenia Usługi elektronicznej przez TWA oraz na taką utratę prawa do odstąpienia od umowy wyraża zgodę.

§ 12.

WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA

 1. Wszelkie i wyłączne prawa (w tym prawa autorskie) do treści udostępnianych na stronie internetowej www.reporeteryoung.pl, w szczególności: nazwa Sklepu internetowego, znaki towarowe oraz wzory przemysłowe (w tym wchodzące w ich skład elementy graficzne), zdjęcia, grafiki, filmiki, oprogramowanie oraz prawa w zakresie baz danych przysługują TWA, bądź podmiotom, z którymi TWA zawarła odpowiednie umowy i podlegają ochronie cywilnoprawnej i karnej. Klient jest uprawniony do korzystania ze strony internetowej www.reporeteryoung.pl i zamieszczonych na niej treści nieodpłatnie, w zakresie własnego użytku osobistego, wyłącznie w celu prawidłowego korzystania ze strony (w tym Sklepu internetowego). Na wszelkie odstępstwa od zasady wyrażonej w zdaniu poprzednim Klient musi uzyskać zgodę TWA wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności.
 2. Jeżeli Klient umieści na stronie internetowej www.reporeteryoung.pl jakąkolwiek treść, w szczególności opinię, komentarz, wypowiedź, bądź inne oświadczenie wiedzy, to z chwilą jej umieszczenia udziela TWA niewyłącznej, nieodpłatnej, nieograniczonej w czasie oraz nieograniczonej terytorialnie licencji na wykorzystywanie, utrwalanie, zmienianie, usuwanie, uzupełnianie, wykonywanie publiczne, wyświetlanie publiczne, zwielokrotnianie i rozpowszechnianie (w szczególności w Internecie, a także środkach masowego przekazu – w tym socialmediach) tych treści. TWA będzie także uprawniona do udzielania dalszych sublicencji w zakresie w jakim sama nabyła prawa z licencji. Jeżeli w stosunku do zamieszczonej przez Klienta treści, Klient ten nie będzie uprawniony do udzielania licencji, o których mowa powyżej, to zobowiązuje się on do uzyskania dla TWA takich praw (licencji), a w sytuacji, gdyby z uwagi na brak po stronie Klienta odpowiednich uprawnień, TWA zmuszona byłaby ponieść odpowiedzialność, Klient ten zobowiązuje się do podjęcia wszelkich działań, które będą zmierzać do obrony prawa TWA, a także do zwolnienia TWA z odpowiedzialności i naprawienia w stosunku do TWA powstałej po jej stronie szkody.

§ 13.

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH – RODO

 1. Dane osobowe Klienta/Usługobiorcy są przetwarzane przez TWA jako administratora Danych osobowych.
 2. Podanie Danych osobowych przez Klienta/Usługobiorcę jest dobrowolne, ale niezbędne w celu korzystania z określonych Usług Elektronicznych, bądź zawarcia Umowy sprzedaży.
 3. Szczegółowe informacje dotyczące ochrony Danych osobowych zawarte są w Polityce Prywatności dostępnej na stronie internetowej www.reporeteryoung.pl.

§ 14.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Wszelkie Umowy zawierane przez TWA zgodnie z Regulaminem zawierane są na podstawie prawa polskiego, a w zakresie nieuregulowanym Regulaminem, zastosowanie mają przepisy prawa polskiego.
 2. Wszelkie ewentualne spory powstałe pomiędzy TWA, a Klientem/Usługobiorcą będącym jednocześnie Konsumentem lub podmiotem, o którym mowa w §10 Regulaminu, zostają poddane sądom polskim, właściwym zgodnie z przepisami kodeksu postępowania cywilnego z dnia 17 listopada 1964 r. (Dz. U. Nr 43, poz. 296 ze zm.) oraz innymi przepisami powszechnie obowiązującego prawa.
 3. Każdy Klient będący Konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, w tym w szczególności ma prawo do złożenia skargi za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, która dostępna jest na stronie internetowej zamieszczonej pod adresem (linkiem): https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=PL TWA zaznacza jednak, iż skorzystanie z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń jest dobrowolne zarówno dla Konsumenta jak i TWA, a tym samym postanowienie niniejszego ust. 3 ma charakter wyłącznie informacyjny i nie może być interpretowane jako wyrażenie przez TWA zgody na (ani zobowiązanie TWA do) pozasądowe(go) rozwiązywanie(a) sporów. O wyrażeniu takiej zgody TWA będzie decydowało w każdym przypadku indywidualnie. O wyrażeniu zgody na pozasądową formę rozwiązania sporu (lub jej braku) TWA każdorazowo poinformuje Klienta w treści odpowiedzi na reklamację.
 4. W zakresie innym niż wskazano w § 11 ust. 15 Regulaminu, TWA ma prawo dokonać w każdym czasie zmiany postanowień Regulaminu. Zmiany nie będą jednak mieć wpływu na treść Umów sprzedaży zawartych przed zmianą Regulaminu. Z kolei archiwalne wersje postanowień Regulaminu będą udostępniane przez TWA Klientom/Usługobiorcom na ich żądanie zgłoszone elektronicznie na adres (e-mail) esklep@reporteryoung.pl .
 5. Regulamin posiada jeden Załącznik – wzór oświadczenia o odstąpieniu od Umowy sprzedaży.
 6. Regulamin obowiązuje od dnia 1 września 2022 roku.

Załącznik nr 1 do Regulaminu
(wzór oświadczenia o odstąpieniu od Umowy sprzedaży)

Loading...