REGULAMIN SKLEPU

Postanowienia Ogólne

1. Niniejszy regulamin określa zasady dokonywania zakupów w sklepie internetowym REPORTERYOUNG.PL działającym pod adresem: www.reporteryoung.pl, który prowadzony jest przez Sprzedawcę.

2. Ilekroć w Regulaminie jest mowa o:

a) Sprzedawcy – rozumie się przez to TWA RETAIL Spółka z o.o. SPÓŁKA KOMANDYTOWA, ul.Rydlówka, 20 Kraków 30-363, NIP 6793078424, Regon 122435249, KRS 0000400115
b) Kliencie - rozumie się przez to osobę fizyczną, posiadająca co najmniej ograniczoną zdolność do czynności prawnych oraz osoby, które ukończyły 13 lat z zastrzeżeniem artykułów 11-24 Kodeksu Cywilnego, a także osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej, posiadającą zdolność prawną i zdolność do czynności prawnych.
c) Sklepie – rozumie się przez to sklep internetowy REPORTERYOUNG.PL, prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym www.reporteryoung.pl.
d) Towarze lub Towarach – rozumie się przez to towary oferowane przez Sprzedawcę do sprzedaży detalicznej dostępne w Sklepie
e) Cenie - należy przez to rozumieć cenę brutto Towaru umieszczoną obok informacji o Towarze, wyrażoną w złotych polskich, nie uwzględniającą Kosztów dostarczenia Towaru.
f) Dostawcy – rozumie się przez to Pocztę Polską, InPost lub firmę kurierską współpracującą ze Sprzedawcą.
g) Kosztach dostarczenia Towaru - rozumie się przez to opłaty za dostawę Towaru do Klienta.
h) Zamówieniu – rozumie się przez to zamówienie na Towar lub Towary złożone przez Klienta w Sklepie zgodnie z niniejszym Regulaminem. Dokonywanie Zamówień w Sklepie jest możliwe 24 godziny na dobę przez wszystkie dni w roku.

2. Sprzedawca oświadcza, że wszystkie produkty oferowane w sklepie REPORTERYOUNG.PL są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych, oraz zostały legalnie wprowadzone do obrotu na polski rynek.

3. Informacje podane na stronie internetowej Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego. Stanowią one zaproszenie do składania ofert przez Klientów.

4. Klientów Sklepu obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym

5. Sklep zobowiązany jest do stosowania kodeksu dobrych praktyk na podstawie art. 2 pkt. 5 ustawy z dnia 23 sierpnia 2007 r. o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym rozumianego jako zbiór zasad postępowania, a w szczególności norm etycznych i zawodowych, przedsiębiorców, którzy zobowiązali się do ich przestrzegania w odniesieniu do jednej lub większej liczby praktyk rynkowych.


Rodzaj, zakres i warunki usług świadczonych drogą elektroniczną

1. REPORTERYOUNG.PL  prowadzi sprzedaż towarów za pośrednictwem Sklepu Internetowego REPORTERYOUNG.PL  oraz świadczy usługę "NEWSLETTER". Warunkiem świadczenia usług określonych w Regulaminie jest zapoznanie się z Regulaminem oraz akceptacja jego postanowień.

2. Usługi świadczone drogą elektroniczną na podstawie niniejszego Regulaminu polegają na umożliwieniu korzystania ze Sklepu Internetowego REPORTERYOUNG.PL w celu zawarcia umowy sprzedaży oraz jej realizacji, a usługa "NEWSLETTER" polega na przesyłaniu wiadomości zawierającej informacje o aktualnej ofercie.

3. Usługa „NEWSLETTER” jest bezpłatna i wymaga wyrażenia zgody na przesyłanie informacji handlowych, a także wskazania adresu e-mail, na który wiadomości mają być przesyłane.

4. W celu korzystania z usług świadczonych na podstawie niniejszego Regulaminu Użytkownik powinien posiadać:
- przeglądarkę internetową: Internet Explorer w wersji nie starszej niż 8.0 lub Mozilla FireFox w wersji nie starszej niż 9.0 lub Chrome w wersji nie starszej niż 10.0 lub Opera w wersji nie starszej niż 10.0,
- włączoną obsługę Java Script,
- włączoną obsługę plików Cookies,
- aktywny adres e-mail.


Warunki realizacji Zamówienia

1. Zamówienia są realizowane wyłącznie na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

2. Złożenie zamówienia za pośrednictwem strony internetowej Sklepu składa się z następujących czynności:
- wybrania towarów spośród prezentowanych na stronach Sklepu,
- dodania ich do koszyka,
- wybrania sposobu zapłaty i dostawy,
- zalogowania do konta Klienta w przypadku, gdy zamówienie składa Klient zarejestrowany
- podaniu danych niezbędnych do realizacji Zamówienia i zaakceptowaniu niniejszego Regulaminu w przypadku, gdy zamówienie składa Klient niezarejestrowany.
- kliknięcia przycisku "zamawiam i płacę".

3. Klient otrzymuje na podany adres e-mail automatycznie wygenerowaną wiadomość z prośbą o potwierdzenie złożenia Zamówienia poprzez kliknięcie w link zawarty w treści wiadomości.


Zasady płatności

1. Należność za Towar oraz Koszty dostarczenia Towaru mogą być uiszczane według poniższych możliwości:
a. gotówką (za pobraniem) w przypadku dostarczenia Towaru przez Dostawcę,
b. kartą kredytową - za pomocą systemu umożliwiającego płatności on-line na stronie internetowej Sklepu, w sytuacji gdy posiadana przez Klienta karta daje mu taką możliwość,
c.  Przelewami internetowymi za pośrednictwem serwisu Dotpay.pl oraz przelewy24.pl 

2. Na prośbę Klienta do zamówienia wystawiana będzie faktura VAT.Dostawa zamówionego Towaru

1. Dostawa zamówienia odbywa się przez wysyłkę zamówionych towarów pod wskazany przez Klienta adres poprzez dostępne usługi spedytorskie (przewoźnika), np. Pocztę Polską /firmę kurierską tylko na terenie Polski. Do kosztów zamówienia doliczany jest koszt wysyłki zgodnie z tabelą kosztów wysyłki. Zamówienia opłacone lub za pobraniem wysyłamy w ciągu 48 godzin (w dni robocze pon-pt). Orientacyjny termin dostawy wynosi 1 do 7 dni roboczych od dnia potwierdzenia przez Sklep przyjęcia Zamówienia.

2. Klient proszony jest o sprawdzenie stanu przesyłki podczas odbioru. W przypadku stwierdzenia ubytku lub uszkodzenia rzeczy Klient proszony jest o dokonanie wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika informując o tym fakcie Sklep: spisanie protokołu określającego stan przesyłki oraz okoliczności powstania szkody i podpisanie jednocześnie przez przewoźnika i odbiorcę przesyłki.


Zwrot zakupionego Towaru

1. Zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, Konsumentowi przysługuje prawo odstąpienia od umowy bez podania przyczyny składając Sklepowi oświadczenie o odstąpieniu od umowy w terminie 30 dni od wydania rzeczy. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

2. Zwroty prosimy odsyłać na adres:
TWA RETAIL - REPORTERYOUNG.PL
ul. Pułkownika Stanisława Dąbka 10
30-732 Kraków

lub

Zwrócić produkt w dowolnym sklepie Reporter Young w Polsce.

3. Konsument ma obowiązek zwrócić rzecz przedsiębiorcy niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie do sklepu internetowego lub oddanie w sklepie stacjonarnym rzeczy przed jego upływem. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy. Jeżeli konsument wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sklep, Sklep nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

4. Sklep nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwróci konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy, jednakże może wstrzymać się ze zwrotem płatności do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez konsumenta dowodu jej odesłania. Jeżeli zwrot będzie dokonany poprzez sklep stacjonarny - Termin zwrotu środków(14 dni) będzie liczony od momentu dotarcia przesyłki do sklepu internetowego (nie 14 dni od pozostawienia paczki w sklepie stacjonarnym) Sklep stacjonarny pośredniczy w przekazaniu paczki,nie dokonuje zwrotu środków.5. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy. Ponadto, zgodnie z art. 38 ust. 5 ustawy o prawach konsumenta prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.

6. Szczegółowe pouczenie o odstąpieniu od umowy konsument może pobrać tutaj, a wzór formularza odstąpienia od umowy tutaj.


Gwarancja i reklamacja Towaru

1. Wobec Klientów będących konsumentami, Sprzedawca odpowiada za niezgodność Towaru z umową. W przypadku Klientów nie będących konsumentami, Sprzedawca odpowiada na zasadach określonych w Kodeksie Cywilnym.

2. Produkty oferowane przez Sklep posiadają gwarancję producenta. Czas udzielenia gwarancji każdego produktu widnieje w jego opisie na stronach Sklepu.

3. Sklep ponosi odpowiedzialność z tytułu niezgodności sprzedawanego Towaru z umową, gdy sprzedana przez niego rzecz jest dotknięta wadą zmniejszającą wartość rzeczy, użyteczność rzeczy, gdy rzecz nie ma właściwości, o których Sklep zapewniał w opisie produktu, gdy rzecz wydano w stanie niezupełnym, niekompletnym, a w chwili zawarcia umowy Konsument o niej nie wiedział.

4.Warunkiem zachowania prawa do skorzystania do reklamacji jest zawiadomienie o wadzie w terminie do 24 miesięcy od daty jej wykrycia. Klientowi przysługuje prawo do: odstąpienia od umowy, obniżenia ceny, wymiana wadliwej rzeczy na inną, bez wady, usunięcia wady. Reklamacja zostanie rozpatrzona przez Sklep w terminie do 14 dni od daty wpłynięcia reklamowanego produktu wraz z wymaganymi dokumentami. W razie konieczności wydania opinii rzeczoznawcy termin rozpatrzenia reklamacji może się wydłużyć do 21 dni kalendarzowych

5. Reklamowany Towar należy odesłać wraz z opisem reklamacji na adres:
TWA RETAIL - REPORTERYOUNG.PL
ul. Pułkownika Stanisława Dąbka 10
30-732 Kraków


Ochrona danych osobowych

1. Klient dokonując rejestracji w Sklepie wyraża zgodę na gromadzenie i przetwarzanie przez Sprzedawcę danych osobowych podanych w formularzu w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. nr 101 poz. 926 z zm.) w celu realizacji Zamówień dokonywanych w Sklepie.

2. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, jednak brak zgody na przetwarzanie danych osobowych uniemożliwia rejestrację oraz realizowanie zamówień Klienta w Sklepie

3. Klient może wyrazić zgodę na otrzymywanie od Sprzedawcy informacji o charakterze reklamowym i handlowym, w tym za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Zgoda ta jest udzielana przez Klienta poprzez zaznaczenie odpowiedniej opcji na formularzu rejestracyjnym. Wyrażenie zgody nie jest warunkiem realizacji Zamówienia.

4. Klientowi przysługuje prawo do wglądu do treści podanych danych osobowych oraz ich poprawiania, a także żądania usunięcia danych.

5. Administratorem danych osobowych Klienta jest TWA Retail Spółka z o.o. Spółka komandytowa. Numer bazy danych GIODO 133347 i 133350.


Postanowienia końcowe

1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 25 grudnia 2014 r.

2. Regulamin Sklepu może ulec zmianie ze zmianami na przyszłość. O treści zmian regulaminu każdy Użytkownik zostanie poinformowany przez umieszczenie na stronie internetowej Sklepu wiadomości o zmianie Regulaminu, zawierającej zestawienie zmian i utrzymanie tej informacji przez okres 14 dni kalendarzowych, zaś Użytkownicy posiadający Konto Użytkownika zostaną dodatkowo powiadomieni przez Sklep poprzez przesłanie na adres poczty elektronicznej, wskazany przez nich w formularzu rejestracyjnym, informacji zawierającej zestawienie zmian Regulaminu. Informacja o zmianie Regulaminu, nastąpi nie później niż na 14 dni kalendarzowych przed wprowadzeniem zmienionego Regulaminu. Jeśli Użytkownik posiadający Konto Użytkownika, nie akceptuje nowej treści Regulaminu obowiązany jest zawiadomić o tym fakcie Sklep w ciągu 14 dni od daty poinformowania o zmianie Regulaminu.

3. Wszelkie spory związane z usługami świadczonymi przez Sklep będą rozstrzygane przez sądy powszechne. Klient będący konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej w Warszawie. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów, znajdują się pod następującym adresem: www.uokik.gov.pl, w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”.


Menu

Szukaj