Polityka Prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI

TWA RETAIL spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. z siedzibą w Krakowie przykłada wielką wagę do respektowania praw przysługujących użytkownikom, ze szczególnym uwzględnieniem prawa do ochrony prywatności oraz prawa do ochrony danych osobowych zgodnie z najnowszym Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku, zwaną dalej „RODO”. Dlatego też odnośnie użytkowników naszej strony gromadzimy minimum informacji pomagających nam lepiej zrozumieć ich potrzeby i bezustannie dostosowywać serwis, jego funkcjonalność i ergonomię do wciąż zmieniających się oczekiwań. Między innymi w tym celu zbieramy i przetwarzamy niezbędne dane, w tym osobowe, użytkowników. W celu dokładnego wyjaśnienia zasad i mechanizmów stosowanych przy gromadzeniu i przetwarzaniu Twoich danych stworzyliśmy niniejszą Politykę Prywatności.
TWA RETAIL spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. zbiera dane osobowe i inne dane nie posiadające takiego przymiotu. Zbieranie odbywa się, w zależności od rodzaju danych, z inicjatywy użytkownika lub automatycznie.
Korzystając w jakikolwiek sposób z serwisu akceptujesz Drogi Użytkowniku zasady zawarte w niniejszej Polityce Prywatności.

I. Administrator danych osobowych

Administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach strony www.reporteryoung.pl. jest spółka komandytowa pod firmą TWA RETAIL spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. z siedzibą w Krakowie przy ul. Rydlówka nr 20, 30-363 Kraków, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000400115, NIP: 6793078424,Regon: 122435249, tel/fax: +48 122950401, email: twa@reporteryoung.pl, zwana dalej „Spółką”.

II. Zbieranie i przetwarzanie danych osobowych; co to są dane osobowe?

1. Co to jest przetwarzanie danych osobowych?

Zgodnie z przepisami RODO poprzez przetwarzanie danych osobowych rozumie się operację lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych lub zestawach danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, taką jak zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie.

2. Dane osobowe zbierane i przetwarzane podczas rejestracji i zakładania konta:

Podczas rejestracji poprosimy Cię o podanie swoich danych osobowych. W formularzu rejestracyjnym należy podać następujące dane osobowe:
 1. imię i nazwisko, 
 2. adres zamieszkania, 
 3. login 
 4. hasło, 
 5. email,
 6. tel. Komórkowy./kontaktowy
W formularzu należy też zaznaczyć, czy jest się zainteresowanym otrzymywaniem informacji np. o nowych rabatach, a także, zgodnie z aktualnie obowiązującą Ustawą o ochronie danych osobowych i najnowszym Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku., wyrazić zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych dla celów Spółki.  Poza formularzem rejestracyjnym, dane osobowe użytkowników mogą być zbierane przy okazji świadczenia innych usług lub organizowania konkursów na stronach portalu.

3. Dane osobowe zbierane i przetwarzane podczas wypełniania formularza (tzw. formatki) w trakcie dokonywania zakupów w sklepach Spółki.

W trakcie dokonywania przez klientów Spółki zakupów towarów w sklepach są oni proszeni o podanie następujących danych osobowych:
 1. imię i nazwisko,
 2. adres email, 
 3. nr telefonu. 
4. Dane osobowe zbierane i przetwarzane bezpośrednio podczas dokonywania przez użytkownika zakupu towarów za pomocą środków komunikacji elektronicznej na odległość (tzw. zakupy przez Internet).

W trakcie zawierania przez użytkownika umowy kupna towarów za pomocą środków komunikacji elektronicznej na odległość (tzw. zakupy przez Internet) gromadzone i przetwarzane są następujące dane osobowe:
 1. imię i nazwisko, 
 2. adres zamieszkania,
 3. adres email, 
 4. nr telefonu. 
5. Dane osobowe zbierane i przetwarzane automatycznie:

Podczas Twojej wizyty na serwisie, automatycznie zbierane są dane dotyczące Twojej wizyty, tj. Twój adres IP, nazwa domeny, typ przeglądarki, typ systemu operacyjnego, urządzenie z jakiego korzystasz, geolokalizację na podstawie adresu IP - dane te nie pozwalają na jednoznaczne zidentyfikowanie Twojej osoby.
Podajemy także istotne informacje o zasadach dokonywanego w ramach przetwarzania danych osobowych profilowania i zautomatyzowanego podejmowania decyzji w celu profilowania i zautomatyzowane podejmowania decyzji w odniesieniu do użytkownika, którego dane osobowe są przetwarzane, ma następuję znaczenie i przewidywane konsekwencje dla tego użytkownika dla sugerowania i proponowania produktów odpowiadających jego indywidualnym preferencjom.

6. Dane osobowe zbierane w innych przypadkach, gdy kontaktujesz się z nami.

Gdy kontaktujesz się z nami celem dokonania danych czynności (np. złożenia zamówienia, reklamacji) za pomocą strony internetowej, telefonu czy też poczty e-mail, być może, iż ponownie wymagać będziemy przekazania Spółce Twoich danych osobowych celem potwierdzenia Twojej tożsamości i możliwości zwrotnego kontaktu. Dotyczy to tych samych danych osobowych, które wcześniej Drogi Użytkowniku podałeś. Ponownie, podanie tych danych nie jest obowiązkowe, lecz jest niezbędne do dokonania czynności lub uzyskania informacji, które Cię interesują.

III. Cel przetwarzania danych osobowych użytkownika.

Przetwarzamy dane użytkownika w celu:
 1. wysyłania materiałów promocyjno-informacyjnych i reklamowych,  
 2. oferowania produktów, 
 3. badania rynku,
 4. sprawniejszego organizowania promocji i konkursów, 
 5. analizy zachowań użytkowników na stronie, 
 6. zbierania danych demograficznych o naszych użytkownikach, 
 7. wykrywanie botów i nadużyć w usługach, 
 8. w przypadku danych osobowych gromadzonych bezpośrednio podczas dokonywania przez użytkownika zakupu towarów za pomocą środków komunikacji elektronicznej na odległość (tzw. zakupy przez Internet) – w celu zawarcia umowy i jej prawidłowego wykonania; ten sam cel może towarzyszyć gromadzeniu danych osobowych podczas zakładania i rejestracji konta. 
Powyższe dane pomagają nam w określeniu upodobań użytkowników, a tym samym w doskonaleniu kierowanej do nich oferty. Wiedząc do kogo określone informacje mają być skierowane, łatwiej definiujemy ich ostateczną formułę i kształt; w końcu dane te pozwalają nam na zawarcie umowy sprzedaży i jej wykonanie (np. dostarczenie towaru pod wskazany adres).

Dane osobowe, które podałeś, i na których przetwarzanie wyraziłeś zgodę, będą przetwarzane wyłącznie w zakresie i celu, jakie obejmowała dana zgoda oraz w celu dozwolonym odpowiednimi przepisami prawa, w tym RODO.

Dane zbierane automatycznie mogą być użyte do analizy zachowań użytkowników na stronie lub też do zbierania danych demograficznych o naszych użytkownikach. Dane zbierane w trakcie korespondencji pomiędzy Tobą a Spółką będą wykorzystane wyłącznie w celu możliwie poprawnej, pełnej i sprawnej odpowiedzi na Twoje ewentualne zapytania.

Uprzejmie informujemy, iż zbierane i przetwarzane przez Spółkę dane osobowe mogą zostać udostępnione odpowiednim organom administracji publicznej (w tym policji, prokuraturze, itd.), jeżeli zajdzie uzasadnione podejrzenie naruszenia przepisów prawa, zaś uprawnione prawem organy administracji publicznej zażądają od Spółki przekazania im określonych danych osobowych w uprawnionej prawem formie.

IV. Prawa użytkownika, którego dane osobowe są przetwarzane.

Należy pamiętać, że podanie przez użytkowania danych osobowych i wyrażenie zgody przez użytkownika na ich przetwarzanie przez Spółkę dla celów wskazanych w niniejszej Polityce Prywatności nie jest obowiązkowe lecz jest całkowicie dobrowolne; jest jednak konieczne do świadczenia przez Spółkę wszelkich świadczonych przez nią usług w drodze elektronicznej, w tym sprzedaży towarów przez Internet. Każdemu użytkownikowi przysługuje prawo do:
 1. bycia informowanym o dokonywanych operacjach przetwarzania danych, 
 2. dostępu oraz poprawiania, sprostowania bądź uzupełnienia podanych przez siebie danych, 
 3. żądania usunięcia jego danych (prawo do bycia zapomnianym), 
 4. żądania ograniczenia przetwarzania jego danych,. 
 5. przenoszenia danych, 
 6. wyrażenia sprzeciwu wobec gromadzenia, bądź przetwarzania danych, 
 7. do tego by nie podlegać profilowaniu, 
 8. cofnięcia przez osobę, która wyraziła zgodę na przetwarzanie jej danych osobowych zgody na przetwarzanie tych danych osobowych w dowolnym momencie jednak bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego Spóła dokonała na podstawie zgody przez jej cofnięciem. 
Każdy użytkownik może skorzystać z ww. praw poprzez przesłanie do Spółki wiadomości email na adres klient@reporteryoung.pl, doręczenie stosownego pisma na adres:ul. Wadowicka 5, 30-347 Kraków, Polska bądź w zakładce „Dane osobowe” na koncie, które założył na naszej stronie internetowej.

Każdy użytkownik prawo wnieść skargę w związku z przetwarzaniem przez Spółkę jego danych osobowych do organu nadzorczego, którym jest Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych (adres: Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

Każdy użytkownik prawo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania jego danych osobowych, gdy przetwarzanie jego danych osobowych odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu lub dla celów statystycznych, a sprzeciw jest uzasadniony przez szczególną sytuację, w której się znalazł; prawo to przysługuje także jeżeli dane osobowe Użytkownika są przetwarzane są na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym są profilowane dla tego celu.

V. Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych.

Jeżeli przetwarzamy dane użytkownika w celu:
 1. wysyłania materiałów promocyjno-informacyjnych i reklamowych,  
 2. oferowania produktów, 
 3. badania rynku,
 4. sprawniejszego organizowania promocji i konkursów, 
 5. analizy zachowań użytkowników na stronie, 
 6. zbierania danych demograficznych o naszych użytkownikach, 
to podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest zgoda dobrowolnie wyrażona przez osobę, której dane osobowe są przetwarzane przez Spółkę [podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a) RODO]. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych może być wyrażona jedynie przez osobę, która w chwili złożenia oświadczenia o wyrażeniu zgody miała ukończone lat 16.  

Jeżeli przetwarzamy dane użytkownika bezpośrednio podczas dokonywania przez użytkownika zakupu towarów za pomocą środków komunikacji elektronicznej na odległość (tzw. zakupy przez Internet), to dane te przetwarzany, bowiem jest to niezbędne do wykonania umowy, której stroną będzie użytkownik, którego dane dotyczą, lub będzie niezbędne do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą przed zawarciem umowy [podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b) RODO].

Jeżeli przetwarzamy dane użytkownika w innych celach niż wskazane powyżej to przetwarzanie do jest przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią [podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO], przy czym prawnie uzasadnionym interesem realizowanym przez administratora lub przez osobę trzecią jest w tym przypadku zamiar zapewnienia prawidłowego działania strony internetowej Spółki oraz zapobieganie nadużyciom i wyłudzeniom w związku z prowadzoną działalnością handlową przez internet.

VI. Komu przekazujemy, bądź możemy przekazać dane osobowe?

Jeżeli uprawniony prawem Sąd, bądź organ administracji publicznej zażąda od Spółki przekazania mu określonych danych osobowych w uprawnionej prawem formie (np. prokuratura) podstawą prawną przekazania danych będzie konieczność wypełnienia przez Spółkę obowiązku prawnego ciążącego na Spółce jako na administratorze danych osobowych.

Niezależnie od powyższego dane osobowe przekazujemy zaufanym partnerom tj.:
 1. Spółce TWA Retail sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, KRS: 0000400115. Link do polityki prywatności klik
 2. Edrone Sp.z.o.o z siedzibą w Krakowie, KRS: 0000537197. Link do polityki prywatności klik
 3. ComVision Sp.z.o.o z siedzibą w Gliwicach, KRS: 0000350201. Link do polityki prywatności klik
 4. Vercom S.A. z siedzibą w Poznaniu, KRS: 0000535618. Link do polityki prywatności klik
a także innym podmiotom wspierającym Spółkę w świadczeniu usług drogą elektroniczną, czyli takim, które zapewniają usługi płatnicze, kredytowe, ubezpieczeniowe, wykonują usługi konsultingowe lub audytowe, wspomagają obsługę użytkowników naszej strony internetowej, wspierają promocję ofert, współpracują w ramach kampanii marketingowych, tj:
 1. Google. Link do polityki prywatności klik
 2. DialCom24 Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, KRS 0000306513. Link do polityki prywatności klik
 3. PayPro S.A  z siedzibą w Poznani, KRS: 0000347935.Link do polityki prywatności klik
 4. DOTPAY S.A z siedzibą w Krakowie, KRS: 0000296790. Link do polityki prywatności klik
 5. GENERAL LOGISTICS SYSTEMS POLAND SP Z O O z siedzibą Komorniki / Głuchowo, KRS:  0000005009. Link do polityki prywatności klik
 6. INPOST S A z siedzibą w Krakowie, KRS: 0000536554. Link do polityki prywatności klik
 7. POCZTA POLSKA S.A s siedzibą w Warszawie, KRS: 0000334972. Link do polityki prywatności klik

Dane osobowe będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy do spółki Google L.L.C., a to na podstawie odpowiednich polityk bezpieczeństwa i zabezpieczeń prawnych, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską.

VII. Okres przetwarzania danych osobowych.

Dane osobowe będę przetwarzane (w tym przechowywane) przez Spółę przez okres: trzech lat.
Zaufani Spółki partnerzy oraz podmioty wspierające Spółkę w świadczeniu usług drogą elektroniczną przetwarzają dane przez okres niezbędny do zrealizowania celu przetwarzania określany w odpowiedniej polityce prywatności zaufanego partnera, bądź podmiotu wspierającego Spółkę w świadczeniu usług drogą elektroniczną.

VIII.Sposób kontaktowania się z użytkownikiem.

Jeśli wypełniając formularz kontaktowy wysłałeś do Spółki wiadomość, możemy kontaktować się z Tobą telefonicznie, mailowo bądź za pomocą faxu, w celu przesłania odpowiedzi na Twoje pytanie. Podając odpowiednie dane do kontaktu (np. numer telefonu, bądź email) wyrażasz zgodę na kontaktowanie się przez Spółkę z Tobą w ten sposób.

IX. Pozostałe informacje - Cookies i inne technologie zapisu i odczytu informacji:

Cookies są to krótkie informacje, które dany serwis zapisuje na dysku Twojego komputera w postaci plików tekstowych, dzięki czemu jesteśmy w stanie obliczyć, jak dużym powodzeniem cieszy się nasza strona. Stosujemy także inne technologie tego typu, tj. w postaci zapisu i odczytu informacji z edrone. Rozpoznajemy Cię, aby dowiedzieć się jakiej informacji potrzebujesz i czego szukasz na naszej stronie. Chcemy wiedzieć, które kategorie odwiedzasz częściej niż pozostałe, dzięki temu możemy stać się jeszcze ciekawszym i sprzedawcą niż dotychczas. To Ty dajesz nam wiedzę o tym, w jakim kierunku powinniśmy się rozwijać, jakie są Twoje wymagania, czego brakuje, a wydaje Ci się, że powinno znaleźć się na naszej stronie. Nadto pliki cookies wykorzystywane są przez serwis do utrzymania sesji użytkownika (po zalogowaniu), dzięki której użytkownik nie musi na każdej podstronie strony ponownie wpisywać loginu i hasła, do tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości.
Tak więc korzystając z naszej strony, to Ty głównie decydujesz o jej przyszłym kształcie. Cookies, ani informacje zapisywane w edrone w żaden sposób nie niszczą, ani nie uszkadzają systemu w Twoim komputerze, zapisanych plików, ani też celowo nie wpływają niekorzystnie na jego wydajność lub funkcjonalność.

W ramach serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez użytkownika.

Korzystamy również z narzędzia Google Analytics zapisującego zachowanie użytkownika na stronie. Zapisujemy nawigację, lokalizację i ruch użytkownika na stronie, dane specyficzne dla urządzenia, dane przeglądania, cookies. Więcej w polityce prywatności Google Analytics  https://policies.google.com/privacy?hl=pl. Jeżeli nie chcesz, aby Twoje działania były monitorowane należy wyłączyć obsługę JavaScript i usunąc pliki cookies. Jeśli akceptujesz cookiesy to automatycznie zgadzasz się na monitorowanie.  

Narzędzie edrone Edrone, z którego korzystamy wykorzystuje profilowanie i identyfikowanie użytkowników w oparciu o ich media społecznościowe, umożliwia budowanie zaangażowania i wiązania z marką. Po prostu dzięki edrone budujemy relacje z użytkownikami. Rozwiązania tego typu służą jednemu celowi – lepszej analizie zachowań, potrzeb i wartości użytkowników. Więcej o edrone znajdziesz tu: https://edrone.me/. Jeżeli jednak nie wyrażasz zgody na zbieranie danych poprzez CRM edrone skontaktuj się z nami poprzez formularz kontaktowy, wyłączymy śledzenie.

Pliki cookies mogą być wykorzystywane i zamieszczane w Twoim urządzeniu końcowym również przez współpracujących ze Spółką reklamodawcami
Akceptowanie plików cookies i technologii edrone nie jest obowiązkowe do korzystania ze strony, a Spółka informuje użytkowników, czytelnie i wyraźnie na stronie, o celu przechowywania i uzyskiwania dostępu do cookies oraz o możliwości określenia przez użytkownika warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do cookies i ustawień oprogramowania zainstalowanego w urządzeniu
Zaznaczamy jednak, że brak akceptacji niektórych plików cookies uniemożliwi poprawne działanie strony w pełnym zakresie.

Możesz wyrazić zgodę na zapisywanie cookies na swoim urządzeniu oraz na ich wykorzystywanie w sposób opisany powyżej poprzez odpowiednie ustawienia przeglądarki internetowej, z której korzystasz, tj. ustawienia przeglądarki pozwalające na akceptację cookies lub, odpowiednio, brak zmiany takich ustawień już istniejących po otrzymaniu informacji j.w., co oznacza zgodę na otrzymywanie i wykorzystywanie przez Spółkę w/w technologii w wyżej opisany sposób.

Aby nie otrzymywać cookies należy skorzystać z opcji przeglądarki internetowej wykorzystywanej do połączenia z serwisem i wybrać opcję automatycznego odrzucania cookies. Ustawienia te zazwyczaj pozwalają też zarządzać cookies w pozostałym zakresie.

X. Zmiany Polityki Prywatności.

Oferta Spółki będzie z czasem ulegać rozszerzeniu. Zmianie będą również ulegały technologie, standardy i wymagania związane z prowadzeniem działalności w Internecie. Oznacza to, że w przyszłości Spółka może, a czasem będzie musiała, wprowadzać modyfikacje w Polityce Prywatności. Wraz z każdą zmianą, każdorazowo nowa wersja Polityki Prywatności będzie się pojawiała na stronie wraz ze stosownym komunikatem i zapytaniem o Twoją wyraźną zgodę. W przypadku braku wyrażenia zgody, nie będziesz mógł korzystać ze strony internetowej Spółki, zaś Twoje dane osobowe ulegną usunięciu w terminie zgodnym z prawem.
W razie dodatkowych pytań dotyczących ochrony prywatności, prosimy o kontakt korzystając z formularza kontaktowego.


Loading...